کمیته طرح و برنامه

کمیته طرح و برنامه به سرپرستی جناب آقای دکتر فاضلی فر

شرح وظایف کمیته طرح و برنامه

 ü   تدوین استراتژی و برنامه های راهبردی فدراسیون پزشکی در یک برنامه بلند مدت چهارسالهü   بررسی و و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به ظرفیت ها و امکانات موجود و تدوین برنامه های لازم جهت خدمات بهتر پزشکی ورزشی در مناطق نیازمند بر اساس اولویت ها.ü   بررسی برنامه های پزشکی ورزشی و روش های اجرائی آن در کشورهای پیشرفته و انجام مقایسه تطبیقی و بهره گیری از تجارب موفق آنها در تدوین برنامه های توسعه و تعمیم حوزه پزشکی ورزشیü   ارائه طرح های مطالعاتی و پژوهشی لازم و بهرهگیری از روش های علمی و فنون برنامه ریزی در اجرای وظایف کمیتهü   برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اصولی و عملی در جهت حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیت های موجود.ü   تدوین برنامه های هدفمند و زمان بندی شده و مورد تایید سازمان و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط جهت اجرا.ü   نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی به منظور حصول اظمینان از روند مطلوب اقدامات و عملیات و تطبیق آنها با    برنامه ها در زمینه امور پزشکی ورزشیü   هماهنگی و همکاری با هیات های پزشکی ورزشی استان در تدوین و اجرای برنامه های مربوطه.ü   دوری از تجمل گرایی و تشریفات زاید در برنامه ریزی ها و توجه به برنامه های کم هزینه.ü   مطالعه و بررسی نیازهای کشور در زمینه استاندارد سرانه خدمات پزشکی ورزشی کشور در راستای برنامه های توسعه.ü   انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.