کمیته تغذیه

کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی به سرپرستی جناب آقای دکتر محمد حضوری

شرح وظایف کمیته تغذیهواحد تغذیه با حضور متخصصین به نام تغذیه ورزشی، خدماتی چون مشاوره تغذیه، برنامه غذایی برای اردوها و برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران و ساماندهی مصرف مکمل های غذایی را در دستور کار خود دارد.واحد تغذیه با حضور متخصصین به نام تغذیه ورزشی، خدماتی چون:

 • مشاوره تغذیه ورزشی • مشاوره مکمل های ورزشی • ارزیابی تغذیه ای و پیکر شناسی تیم های ملی اعزامی به بازی های مهم منطقه ای، قاره ای و جهانی و بازی های المپیک


 • استعداد یابی ورزشی و پیکر شناسی • تهیه برنامه های غذایی برای اردو های ورزشی • انجام امور تغذیه و مکمل های کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک • برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران • بررسی پیشنهادهای واصله در زمینه کارایی و کاربردهای فرآوردها و محصولات تغذیه ورزشی (اعم از محصولات غذایی و مکمل ها) تولید شده یا وارداتی شرکت ها • انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه تغذیه ورزشی و مکمل های غذایی • همکاری بین المللی با نهاد های مرتبط با تغذیه ورزشی جهت توسعه تغذیه ورزشی در ایران • شرکت فعال در همایش ها و کنگره های ملی، منطقه ای و بین المللی
و همچنین ساماندهی مصرف مکمل های غذایی را در دستور کار خود دارد.