کمیته توانبخشی

کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی به سرپرستی جناب آقای دکتر فرشاد غزالیان

شرح وظایف کمیته توانبخشی فدراسیون

بخش توانبخشی فدراسیون با امکانات مجهز شامل دهها دستگاه مکانوتراپی، الکتروتراپی و ایزوکینتیک و دستگاه ماساژ درمانی هیدروجت که به صورت روزانه پذیرای حدود 100 ورزشکار

مراجعه کننده م یباشد. همکاران شاغل در این واحد شامل 7 فیزیوتراپیست آقا و 2 فیزیوتراپیست خانم می باشد.

بازدید از مراکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی استا نها

پوشش اردوها و مسابقات داخلی و بی نالمللی

نظارت بر فعالیت هیا تهای پزشکی ورزشی در حوزه توانبخشی

برگزاری دور ههای آموزشی ماساژ، صد ساعته فیزیوتراپیست تیم و... با همکاری کمیته آموزش از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.

شایان به ذکر است تعداد کل مراجعین به واحد فیزیوتراپی در طول سا لهای 1385 لغایت1388 ، 53400 نفر بوده است.

انجام برنامۀ پژوهش و تحقیقات در امور توانبخشی ورزشی

انجام برنامۀ آموزش برای دانشجویان فیزیوتراپی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد

راه اندازی برنامۀ آموزشی برای دانشجویان دانشگا ههای تهران، شهید بهشتی، ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی از مهرماه