کمیته توانبخشی

کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی

شرح وظایف کمیته توانبخشی فدراسیونبخش توانبخشی فدراسیون با امکانات مجهز شامل دهها دستگاه مکانوتراپی، الکتروتراپی و ایزوکینتیک و دستگاه ماساژ درمانی هیدروجت که به صورت روزانه پذیرای حدود 100 ورزشکارمراجعه کننده م یباشد. همکاران شاغل در این واحد شامل 7 فیزیوتراپیست آقا و 2 فیزیوتراپیست خانم می باشد.بازدید از مراکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی استا نهاپوشش اردوها و مسابقات داخلی و بی نالمللینظارت بر فعالیت هیا تهای پزشکی ورزشی در حوزه توانبخشیبرگزاری دور ههای آموزشی ماساژ، صد ساعته فیزیوتراپیست تیم و... با همکاری کمیته آموزش از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.شایان به ذکر است تعداد کل مراجعین به واحد فیزیوتراپی در طول سا لهای 1385 لغایت1388 ، 53400 نفر بوده است.انجام برنامۀ پژوهش و تحقیقات در امور توانبخشی ورزشیانجام برنامۀ آموزش برای دانشجویان فیزیوتراپی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشدراه اندازی برنامۀ آموزشی برای دانشجویان دانشگا ههای تهران، شهید بهشتی، ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی از مهرماه