کمیته پشتیبانی

کمیته پشتیبانی فدراسیون به سرپرست جناب آقای ناصر اشکانی

شرح وظایف کمیته پشتیبانی

  • § برنامه ریزی برای تامین مایحتاج فدراسیون و تهیه آنها ضمن هماهنگی با واحدهای متبوع
  • § پیش بینی احتیاجات از نظر وسایل و ملزومات و براورد هزینه و خرید آنها
  • § نگهداری صورت اموال منقول و غیر منقول و وسایل و تجهیزات
  • § نظارت بر حسن انجام کار کلیه شرکت های خدماتی طرف قرارداد فدراسیون بر اساس مفاد قرارداد و ارائه گواهی انجام کار
  • § نگهداری از تاسیسات، ساختمان، وسائط نقلیه و انجام تعمیرات آنها
  • § انجام تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی و نوسازی
  • § انجام ثبت و سفارشات به منظور خرید کالاهای مورد نیاز فدراسیون
  • § برگزاری مناقصات و تنظیم و انعقاد قرارداد به منظور راهبری و نگهداری از تاسیسات ساختمان، ایاب و ذهاب، غذای نیمروزی و امورخدماتی
  • § انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات