کمیته پشتیبانی

کمیته پشتیبانی فدراسیون به سرپرست جناب آقای ناصر اشکانی

شرح وظایف کمیته پشتیبانی

  • § برنامه ریزی برای تامین مایحتاج فدراسیون و تهیه آنها ضمن هماهنگی با واحدهای متبوع  • § پیش بینی احتیاجات از نظر وسایل و ملزومات و براورد هزینه و خرید آنها  • § نگهداری صورت اموال منقول و غیر منقول و وسایل و تجهیزات  • § نظارت بر حسن انجام کار کلیه شرکت های خدماتی طرف قرارداد فدراسیون بر اساس مفاد قرارداد و ارائه گواهی انجام کار  • § نگهداری از تاسیسات، ساختمان، وسائط نقلیه و انجام تعمیرات آنها  • § انجام تعمیرات ساختمانی و تاسیساتی و نوسازی  • § انجام ثبت و سفارشات به منظور خرید کالاهای مورد نیاز فدراسیون  • § برگزاری مناقصات و تنظیم و انعقاد قرارداد به منظور راهبری و نگهداری از تاسیسات ساختمان، ایاب و ذهاب، غذای نیمروزی و امورخدماتی  • § انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات