پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۳

وضعیتهای بدن در حالت خوابیدن

حرکات اصلاحی- خوابیدن

اگر همیشه صبحها سخت از خواب برمی خیزید و عصبانی و اوقات تلخ هستید بد استراحت کرده اید،نحوه خوابیدن شما باعث شده که چنین احساسی داشته باشید

وضعیت طبیعی بدن در حالت خواباگر همیشه صبحها سخت از خواب برمی خیزید و عصبانی و اوقات تلخ هستید بد استراحت کرده اید،نحوه خوابیدن شما باعث شده که چنین احساسی داشته باشید این خوابیدن اثرات جانبی مثل سردرد ،فک درد و حس سوزن شدن در دستها و بازوان داردشما باید با کمک تختخواب،تشک و بالش روش مناسب خوابیدن را فراهم کنید و باتوجه به اینکه حدود 1.3 از کل زندگی افراد به خواب و استراحت می گذرد وضعیت صحیح خوابیدن و استراحت کردن بسیار مهم است و اصولا“ خوابیدن ترکیبی ار هر نوع خوابیدن استخوابیدن به پهلو:خوابیدن به پهلو با زانوهای خم شده سبب استراحت در ناحیه ستون فقرات میشود و استفاده از بالش تخت برای راحتی گردن ،بخصوص اگر شانه های فرد پهن باشد مفید است و بهتر است که زانوی پای زیری نسبتا“صاف باشد و پای بالایی خم شده و مابین پای بالایی و زمین یک بالش قرار گیرد.خوابیدن به پشت:نحوه دیگر خوابیدن برای راحتی پشت این است که فرد در حالت دراز کش (طاق باز)با قراردادن یک بالش زیر زانوها زوایایی در زانو و ران ایجاد کند این کار علاوه برکمک به گردش خون ،باعث چرخش خلفی لگن و صاف شدن ناحیه کمری میشود و فشار وارد بر کمرکاهش می یابد.خوابیدن روی شکم:این نوع خوابیدن روش مناسبی نیست .چون سر برای تنفس مجبور است به یک سمت بچرخد سرو قسمت فوقانی پشت مجبور است از حالت طبیعی خارج شود این نحوه خوابیدن باعث درد گردن، بی حسی ،سردرد وسرگیجه ،زیاد شدن کمر ،کوتاهی وترآشیل و همچنین خستگی بازوها و شانه ها میشود.خوابیدن روی سطح سخت مناسب نیست زیرا:1- بدن دارای قوسهایی است و به صورت صاف و یکپارچه نمی باشد.2-درحالت خوابیدن روی سطح سفت تمام عضلات سفت میشوند.3-خوابیدن روی سطح سفت موجب می شود که مفاصل مخصوصا“ در ناحیه کمر تمایل به پایین رفتن و خم شدن پیدا کنند.4-خوابیدن روی تختهای فنری تاشو مناسب نیست چون ستون فقرات بر روی این تختها بیش از حد خم میشود.خوابیدن روی چه سطحی مناسب است؟1-خوابیدن روی هر سطحی که اجازه دهد وضعیت قوسهای بدن حفظ شود مناسب خواهد بود.2-فرد برای خوابیدن روی سطح سفت بایستی از تشک سفت یا چند لایه پتو استفاده کند.استفاده از بالش زیر سروگردن:1-حالت خوابیده طاق باز باید طوری باشد که ناحیه گردن با بالش پرشود و اگر فرد به پهلو می خوابد باید فاصله شانه تا گوش توسط بالش پر شود.2- اگر بالش زیر سربلندباشد عضلات زیرین کشیده و عضلات بالایی کوتاه می شوند و فرد با دردسر مواجه خواهد شد.3-اگر بالش زیر سر کوتاه باشد عضلات زیرین کوتاه و عضلات بالایی کشش می یابند و فرد با درد گردن وسر مواجه خواهد شد.4-اگر فرد دارای لگن پهن است باید یک بالش کوچک را در زیر پهلوی خود قرار دهدتا وضعیت ستون مهره ها حفظ شود.5-اگر فرد دارای لگن پهن باشد پای بالایی روی پای دیگر می افتد و برای اینکه این اتفاق نیفتد باید یک بالش بین دوپا قرار دهد.

طریقه خوابیدن و بلندشدن از روی زمین یا تختبرای خوابیدن روی تخت باید با حالت حمایت شده دراز کشید و در وقت بیدار شدن و پایین آمدن هم باید به صورت حایل بلند شدو سپس از تخت پایین آمد.

اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان