پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴

کمرصاف Flat back یاLumbar Kyphosis

کمر درد

کاهش انحنای (قوس)ستون فقرات در ناحیه کمری به طوریکه از حد طبیعی کمتر باشد (۳۰ درجه)ناهنجاری صافی کمر میگویند در این ناهنجاری زاویه کمری –خاجی کم شده و لگن به سمت عقب چرخش پیدا میکند.

علل ایجادکننده صافی کمر۱-عادات غلط۲-وضعیت کاری(مشاغل)۳- کوتاهی عضلات خم کننده تنه۴-کوتاهی عضلات همسترینگ۵- ضعف عضلات بازکننده کمری۶-ضعف عضلات خم کننده رانعوارض کمرصاف۱-کاهش تحمل پذیری ستون فقرات کمری۲-بازشدن (افزایش) فضای خلفی دیسک۳-کشش رباط طولی خلفی ستون فقرات۴-کاهش تحرک ستون فقرات کمری۵-کوتاهی عضللات شکمی۶-کوتاهی عضلات همسترینگ۷-ضعیف وطویل شدن عضلات کمری۸-ضعیف و کشیده شدن عضلات خم کننده ران(جلوی ران)تشخیص کمرصافاستفاده از خط شاقولی:وقتیکه خط شاقولی ازنمای جانبی از نقاط شاخص عبور میکند درحالت طبیعی خط شاقول کمر را تقریبا“ به صورت عمودی نصف میکند. اگر قسمت اعظم کمر عقب تر از خط شاقولی قرار گیرد نشان میدهدقوس کمری کاهش دارد.۲-استفاده از صفحه شطرنجی:همانند طریقه استفاده از خط شاقول است.۳-استفاده از رادیوگرافی:ازکمر رادیوگرافی به عمل می آوریم سپس زاویه کمری –خاجی را روی عکس اندازه گیری می کنیم در حالت طبیعی این زاویه بایستی ۳۰ درجه باشداگر از ۳۰ درجه کمتر شد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.۴-ازفرد میخواهیم پشت خود را به دیوار تکیه داده و بایستدسپس دست از پشت (ناحیه کمر) وی عبور میدهیم اگر دست رد نشد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.حرکات اصلاحی کمر صافالف) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات بازکننده ران باشد(همسترینگ) کشش این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در وضعیت ایستاده یک پای خود را روی نیمکت یا صندلی قرار میدهد سپس دستها و بالاتنه رابه سمت همان پا در حالیکه زانو صاف است خم میکند. این حرکت رابا پای دیگر نیز تکرار می کند.۲- فرد روی صندلی می نشیند سپس زانوها را صاف میکند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۳- فرد روی زمین می نشیند سپس زانوها راصاف میکند بعد دستهای خود را به سمت انگشتان پا میکشدو تنه را نیز به سمت جلو خم می کند.۴-فرد دروضعیت طاقباز میخوابد(به پشت) سپس از پشت زانو یا ران یک پا را میگیرد و به سمت بالا می آورد زانو باید صاف نگه داشته شود و درمانگر نیز به کشش بیشتر میتواند کمک کند.۵-فرد به پشت میخوابد واز پشت زانویا ران پا را گرفته و بالا می آورد برای اینکه پا بیشتر بالا بیاید میتواند زانو را اندکی خم کند. حال با انقباض عضله چهارسر تلاش میکند تازانو راصاف کند این عمل موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۶-فرد به پشت میخوابد و پای خود را روی شانه درمانگر قرار میدهد سپس درمانگر در حالیکه با دودست از بالای زانوی فرد را گرفته است، پا را آرام آرام بالا میبرد وقتی دامنه حرکتی پاها اندکی افزایش یافتند انرا در همان حالت نگه میدارد.ب) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات خم کننده تنه(عضلات شکمی) باشد. کشش عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد روی تخت می نشیند در حالیکه پاهاش بیرون ازتخت و روی چهارپایه کوچک قرار گرفته اند یک بالش کوچک زیر کمر قرار میدهدو دراز میکشد. این وضعیت موجب کشش عضلات قدامی شکم میشود.۲-پل زدن با کمک دیوار و بدون کمک دیوار۳-حرکت افعی:شخص در حالیکه به شکم دراز کشیده دستهای خود را روی زمین قرار میدهدسپس سر وسینه خود را بدون آنکه لگن خود را از زمین بلند کند بالا می آورد.ج-اگر علت کمرصاف ضعف عضلات کمر باشداین حرکات به تقویت عضلات کمری و اصلاح ناهنجاری کمک می کند۱-فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد و دستهای خود را به پشت کمر می برد. سپس سر وسینه را از زمین بلند می کند.۲- فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد سپس یک پا را از زمین بلند میکند، این حرکت را با پای دیگر هم انجام میدهد. پس از این حرکت درهمین وضعیت جفت پاها را درحالیکه زانوها صاف هستند از زمین بلند می کند.۳-فرد رو به شکم می خوابد (حالت دمر) سپس پاها رابه صورت صاف از پشت و همزمان سرسینه را از جلو بالا می آورد. این حرکت موجب تقویت عضلات کمری و کشش عضلات جلوی تنه میشود.۴-فرد روی تخت حالت دمر(روبه شکم) میخوابد و تنه خود را از تخت آویزان میکند سپس سعی میکند سروسینه خودرابالا بیاورد.د-اگر علت صافی کمرضعف عضلات خم کننده ران(سوئزخاصره ای و راست رانی) باشد. تقویت این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در حالیکه نشسته (روی زمین یا صندلی) پاهای خود را در وضعیت صاف از روی زمین بالا می آورد. این حرکت را می توان با اعمال مقاومت اجرا کرد.اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمانعلل ایجادکننده صافی کمر۱-عادات غلط۲-وضعیت کاری(مشاغل)۳- کوتاهی عضلات خم کننده تنه۴-کوتاهی عضلات همسترینگ۵- ضعف عضلات بازکننده کمری۶-ضعف عضلات خم کننده رانعوارض کمرصاف۱-کاهش تحمل پذیری ستون فقرات کمری۲-بازشدن (افزایش) فضای خلفی دیسک۳-کشش رباط طولی خلفی ستون فقرات۴-کاهش تحرک ستون فقرات کمری۵-کوتاهی عضللات شکمی۶-کوتاهی عضلات همسترینگ۷-ضعیف وطویل شدن عضلات کمری۸-ضعیف و کشیده شدن عضلات خم کننده ران(جلوی ران)تشخیص کمرصافاستفاده از خط شاقولی:وقتیکه خط شاقولی ازنمای جانبی از نقاط شاخص عبور میکند درحالت طبیعی خط شاقول کمر را تقریبا“ به صورت عمودی نصف میکند. اگر قسمت اعظم کمر عقب تر از خط شاقولی قرار گیرد نشان میدهدقوس کمری کاهش دارد.۲-استفاده از صفحه شطرنجی:همانند طریقه استفاده از خط شاقول است.۳-استفاده از رادیوگرافی:ازکمر رادیوگرافی به عمل می آوریم سپس زاویه کمری –خاجی را روی عکس اندازه گیری می کنیم در حالت طبیعی این زاویه بایستی ۳۰ درجه باشداگر از ۳۰ درجه کمتر شد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.۴-ازفرد میخواهیم پشت خود را به دیوار تکیه داده و بایستدسپس دست از پشت (ناحیه کمر) وی عبور میدهیم اگر دست رد نشد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.حرکات اصلاحی کمر صافالف) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات بازکننده ران باشد(همسترینگ) کشش این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در وضعیت ایستاده یک پای خود را روی نیمکت یا صندلی قرار میدهد سپس دستها و بالاتنه رابه سمت همان پا در حالیکه زانو صاف است خم میکند. این حرکت رابا پای دیگر نیز تکرار می کند.۲- فرد روی صندلی می نشیند سپس زانوها را صاف میکند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۳- فرد روی زمین می نشیند سپس زانوها راصاف میکند بعد دستهای خود را به سمت انگشتان پا میکشدو تنه را نیز به سمت جلو خم می کند.۴-فرد دروضعیت طاقباز میخوابد(به پشت) سپس از پشت زانو یا ران یک پا را میگیرد و به سمت بالا می آورد زانو باید صاف نگه داشته شود و درمانگر نیز به کشش بیشتر میتواند کمک کند.۵-فرد به پشت میخوابد واز پشت زانویا ران پا را گرفته و بالا می آورد برای اینکه پا بیشتر بالا بیاید میتواند زانو را اندکی خم کند. حال با انقباض عضله چهارسر تلاش میکند تازانو راصاف کند این عمل موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۶-فرد به پشت میخوابد و پای خود را روی شانه درمانگر قرار میدهد سپس درمانگر در حالیکه با دودست از بالای زانوی فرد را گرفته است، پا را آرام آرام بالا میبرد وقتی دامنه حرکتی پاها اندکی افزایش یافتند انرا در همان حالت نگه میدارد.ب) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات خم کننده تنه(عضلات شکمی) باشد. کشش عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد روی تخت می نشیند در حالیکه پاهاش بیرون ازتخت و روی چهارپایه کوچک قرار گرفته اند یک بالش کوچک زیر کمر قرار میدهدو دراز میکشد. این وضعیت موجب کشش عضلات قدامی شکم میشود.۲-پل زدن با کمک دیوار و بدون کمک دیوار۳-حرکت افعی:شخص در حالیکه به شکم دراز کشیده دستهای خود را روی زمین قرار میدهدسپس سر وسینه خود را بدون آنکه لگن خود را از زمین بلند کند بالا می آورد.ج-اگر علت کمرصاف ضعف عضلات کمر باشداین حرکات به تقویت عضلات کمری و اصلاح ناهنجاری کمک می کند۱-فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد و دستهای خود را به پشت کمر می برد. سپس سر وسینه را از زمین بلند می کند.۲- فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد سپس یک پا را از زمین بلند میکند، این حرکت را با پای دیگر هم انجام میدهد. پس از این حرکت درهمین وضعیت جفت پاها را درحالیکه زانوها صاف هستند از زمین بلند می کند.۳-فرد رو به شکم می خوابد (حالت دمر) سپس پاها رابه صورت صاف از پشت و همزمان سرسینه را از جلو بالا می آورد. این حرکت موجب تقویت عضلات کمری و کشش عضلات جلوی تنه میشود.۴-فرد روی تخت حالت دمر(روبه شکم) میخوابد و تنه خود را از تخت آویزان میکند سپس سعی میکند سروسینه خودرابالا بیاورد.د-اگر علت صافی کمرضعف عضلات خم کننده ران(سوئزخاصره ای و راست رانی) باشد. تقویت این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در حالیکه نشسته (روی زمین یا صندلی) پاهای خود را در وضعیت صاف از روی زمین بالا می آورد. این حرکت را می توان با اعمال مقاومت اجرا کرد.اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمانعلل ایجادکننده صافی کمر۱-عادات غلط۲-وضعیت کاری(مشاغل)۳- کوتاهی عضلات خم کننده تنه۴-کوتاهی عضلات همسترینگ۵- ضعف عضلات بازکننده کمری۶-ضعف عضلات خم کننده رانعوارض کمرصاف۱-کاهش تحمل پذیری ستون فقرات کمری۲-بازشدن (افزایش) فضای خلفی دیسک۳-کشش رباط طولی خلفی ستون فقرات۴-کاهش تحرک ستون فقرات کمری۵-کوتاهی عضللات شکمی۶-کوتاهی عضلات همسترینگ۷-ضعیف وطویل شدن عضلات کمری۸-ضعیف و کشیده شدن عضلات خم کننده ران(جلوی ران)تشخیص کمرصافاستفاده از خط شاقولی:وقتیکه خط شاقولی ازنمای جانبی از نقاط شاخص عبور میکند درحالت طبیعی خط شاقول کمر را تقریبا“ به صورت عمودی نصف میکند. اگر قسمت اعظم کمر عقب تر از خط شاقولی قرار گیرد نشان میدهدقوس کمری کاهش دارد.۲-استفاده از صفحه شطرنجی:همانند طریقه استفاده از خط شاقول است.۳-استفاده از رادیوگرافی:ازکمر رادیوگرافی به عمل می آوریم سپس زاویه کمری –خاجی را روی عکس اندازه گیری می کنیم در حالت طبیعی این زاویه بایستی ۳۰ درجه باشداگر از ۳۰ درجه کمتر شد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.۴-ازفرد میخواهیم پشت خود را به دیوار تکیه داده و بایستدسپس دست از پشت (ناحیه کمر) وی عبور میدهیم اگر دست رد نشد نشان دهنده کاهش قوس کمری است.حرکات اصلاحی کمر صافالف) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات بازکننده ران باشد(همسترینگ) کشش این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در وضعیت ایستاده یک پای خود را روی نیمکت یا صندلی قرار میدهد سپس دستها و بالاتنه رابه سمت همان پا در حالیکه زانو صاف است خم میکند. این حرکت رابا پای دیگر نیز تکرار می کند.۲- فرد روی صندلی می نشیند سپس زانوها را صاف میکند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۳- فرد روی زمین می نشیند سپس زانوها راصاف میکند بعد دستهای خود را به سمت انگشتان پا میکشدو تنه را نیز به سمت جلو خم می کند.۴-فرد دروضعیت طاقباز میخوابد(به پشت) سپس از پشت زانو یا ران یک پا را میگیرد و به سمت بالا می آورد زانو باید صاف نگه داشته شود و درمانگر نیز به کشش بیشتر میتواند کمک کند.۵-فرد به پشت میخوابد واز پشت زانویا ران پا را گرفته و بالا می آورد برای اینکه پا بیشتر بالا بیاید میتواند زانو را اندکی خم کند. حال با انقباض عضله چهارسر تلاش میکند تازانو راصاف کند این عمل موجب کشش عضلات پشت ران میشود.۶-فرد به پشت میخوابد و پای خود را روی شانه درمانگر قرار میدهد سپس درمانگر در حالیکه با دودست از بالای زانوی فرد را گرفته است، پا را آرام آرام بالا میبرد وقتی دامنه حرکتی پاها اندکی افزایش یافتند انرا در همان حالت نگه میدارد.ب) اگر علت صافی کمر کوتاهی عضلات خم کننده تنه(عضلات شکمی) باشد. کشش عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد روی تخت می نشیند در حالیکه پاهاش بیرون ازتخت و روی چهارپایه کوچک قرار گرفته اند یک بالش کوچک زیر کمر قرار میدهدو دراز میکشد. این وضعیت موجب کشش عضلات قدامی شکم میشود.۲-پل زدن با کمک دیوار و بدون کمک دیوار۳-حرکت افعی:شخص در حالیکه به شکم دراز کشیده دستهای خود را روی زمین قرار میدهدسپس سر وسینه خود را بدون آنکه لگن خود را از زمین بلند کند بالا می آورد.ج-اگر علت کمرصاف ضعف عضلات کمر باشداین حرکات به تقویت عضلات کمری و اصلاح ناهنجاری کمک می کند۱-فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد و دستهای خود را به پشت کمر می برد. سپس سر وسینه را از زمین بلند می کند.۲- فرد در وضعیت دمر(به شکم) میخوابد سپس یک پا را از زمین بلند میکند، این حرکت را با پای دیگر هم انجام میدهد. پس از این حرکت درهمین وضعیت جفت پاها را درحالیکه زانوها صاف هستند از زمین بلند می کند.۳-فرد رو به شکم می خوابد (حالت دمر) سپس پاها رابه صورت صاف از پشت و همزمان سرسینه را از جلو بالا می آورد. این حرکت موجب تقویت عضلات کمری و کشش عضلات جلوی تنه میشود.۴-فرد روی تخت حالت دمر(روبه شکم) میخوابد و تنه خود را از تخت آویزان میکند سپس سعی میکند سروسینه خودرابالا بیاورد.د-اگر علت صافی کمرضعف عضلات خم کننده ران(سوئزخاصره ای و راست رانی) باشد. تقویت این عضلات به اصلاح ناهنجاری کمک می کند.۱-فرد در حالیکه نشسته (روی زمین یا صندلی) پاهای خود را در وضعیت صاف از روی زمین بالا می آورد. این حرکت را می توان با اعمال مقاومت اجرا کرد.اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.