کمیته اداری

-  کمیته اداری به ریاست جناب آقای کریم حسینی

شرح وظایف کمیته اداری:

1-: ثبت نامه‌های وارده و صادره.

2-: کنترل ارسال مراسلات.

3-: تایپ کلیه نامه‌های اداری.

4-: پیگیری و ارجاع نامه‌های ارسالی.

5-: تنظیم کارتابل تقدیم به رئیس و دبیر.

6-: توزیع نامه‌ها به دوایر مختلف سازمان.

7-: بایگانی نامه‌ها.

8-: تنظیم قرارداد پرسنل (قراردادی- ساعتی) (با همکاری کمیته امورمالی)

9-: کنترل کارت ساعت زنی (ورود و خروج)

10-3: ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان (ساعتی - روزانه) و مرخصی استعلاجی آنان در کارتکس.

11-: کنترل ثبت اضافه کار.

12-: تهیه و تنظیم گزارش کارکرد حقوق و اضافه کار پرسنل.

13-: محاسبه و تنظیم افزایش حقوق و مزایای پرسنلی برمبنای قوانین رایج کشوری.

14-: اعلام پست‌های بلاتصدی جهت جذب نیرو و پیگیری مسائل مربوطه.

15-: صدور احکام پرسنلی و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه‌های اداری و سازمانی.

16-: برقراری نظم و انضباط اداری فدراسیون.

17-: رسیدگی و اعلام ایام بیماری کارکنان به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام بیماری.

18-: اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط پس از تائید ریاست فدراسیون جهت دریافت کارانه.

19-: پیگیری و مهیا نمودن وسایل و مجموعه‌های تفریحی جهت پرسنل.

20-: اقدام در مورد پرداخت کمک هزینه ازدواج و نوزاد کارکنان.

21-: اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت شارژ بن کارت و غیره.

22-:  اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت دریافت لباس کار.

23-: نظافت کلی مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی

24-: پاسخگویی و راهنمایی مراجعین.

25-: انجام امور محوله از سوی مقام بالاتر در راستای اهداف اعلام شده.