کمیته اداری

-  کمیته اداری به ریاست جناب آقای کریم حسینی

شرح وظایف کمیته اداری:1-: ثبت نامه‌های وارده و صادره.2-: کنترل ارسال مراسلات.3-: تایپ کلیه نامه‌های اداری.4-: پیگیری و ارجاع نامه‌های ارسالی.5-: تنظیم کارتابل تقدیم به رئیس و دبیر.6-: توزیع نامه‌ها به دوایر مختلف سازمان.7-: بایگانی نامه‌ها.8-: تنظیم قرارداد پرسنل (قراردادی- ساعتی) (با همکاری کمیته امورمالی)9-: کنترل کارت ساعت زنی (ورود و خروج)10-3: ثبت مرخصی استفاده شده کارکنان (ساعتی - روزانه) و مرخصی استعلاجی آنان در کارتکس.11-: کنترل ثبت اضافه کار.12-: تهیه و تنظیم گزارش کارکرد حقوق و اضافه کار پرسنل.13-: محاسبه و تنظیم افزایش حقوق و مزایای پرسنلی برمبنای قوانین رایج کشوری.14-: اعلام پست‌های بلاتصدی جهت جذب نیرو و پیگیری مسائل مربوطه.15-: صدور احکام پرسنلی و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه‌های اداری و سازمانی.16-: برقراری نظم و انضباط اداری فدراسیون.17-: رسیدگی و اعلام ایام بیماری کارکنان به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام بیماری.18-: اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط پس از تائید ریاست فدراسیون جهت دریافت کارانه.19-: پیگیری و مهیا نمودن وسایل و مجموعه‌های تفریحی جهت پرسنل.20-: اقدام در مورد پرداخت کمک هزینه ازدواج و نوزاد کارکنان.21-: اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت شارژ بن کارت و غیره.22-:  اقدام در مورد تهیه و تنظیم لیست اسامی کارکنان واجد شرایط جهت دریافت لباس کار.23-: نظافت کلی مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی24-: پاسخگویی و راهنمایی مراجعین.25-: انجام امور محوله از سوی مقام بالاتر در راستای اهداف اعلام شده.