تماس با هیات

آدرس:    آذربایجان شرقی- خیابان باغ شمال استادیوم تختی هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی

تلفن تماس:  04135532350

فکس: 04135550347