کمیته خدمات درمانی

کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای دکتر رضا سعیدی

شرح وظایف کمیته خدمات درمانی :

کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و تندرشتی جامعه ورزش و در راستای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به ورزشکاران در سال ۱۳۶۹ تأسیس گردیده و هر ساله ورزشکاران با عضویت در این کمیته و دریافت کارت عضویت از خدمات آن بهره مند می گردند.

همچنین آمار رسمی ورزشکاران سازمان یافته در سازمان تربیت بدنی مورد تأیید مرکز آمار انفورماتیک ایران، آمار اعضاء این کمیته می باشد. کلیه ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی و سایر دست اندرکاران ورزشی اعم از مدیران، مربیان، داوران و هر فردی که به نوعی با ورزش سروکار دارند می توانند با پرداخت سرانه حق عضویت به عضویت این کمیته درآیند.

مزایای عضویت و دریافت کارت خدمات درمانی ورزشی

v     برخورداری از امکانات تشخیصی و درمانی هیأت های پزشکی ورزشی استان ها و نیز فدراسیون پزشکی ورزشی با تخفیف ویژه

v     برخورداری از امکانات بستری و اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های طرف قرارداد فدراسیون پزشکی ورزشی عمدتا بصورت رایگان

v     دریافت هزینه درمان در صورت هزینه کرد، حداقل ۱ برابر و حداکثر ۵ برابر تعرفه دولتی

v     دریافت هزینه اقدامات پاراکلینیکی، داور و وسایل حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد مبلغ هزینه کرد.

v     دریافت غرامت نقص عضو در صورت بروز نقص عضو دائم بدنبال حادثه ورزشی

v     دریافت غرامت فوت ناشی از حادثه ورزشی

v     ورزشکارانی که در فروردین ماه در سال به عضویت درمی آیند در صورت دارا بودن عضویت سال گذشته از حداکثر تعهدات بهره مند می گردند.

نحوه استفاده از خدمات کمیته خدمات درمانی

    در آسیب های اورژانسی اقدامات درمانی با هزینه کرد شخصی صورت گرفته سپس جهت دریافت هزینه درمان به هیأت پزشکی ورزشی استان مراجعه نمایید.

      در آسیب های غیر اورژانسی پس از تهیه و تأیید فرم گزارش حادثه ورزشی با مهر و امضاء باشگاه جهت ادامه درمان به هیأت پزشکی ورزشی استان مراجعه نمایید.

تذکرات

     خدمات و تعهدات کمیته فقط مختص آسیب های ورزشی می باشد.

      آسیب های قدیمی و مزمن و یا قبل از تاریخ شروع عضویت مشمول تعهدات کمیته خدمات درمانی نمی باشد.

     هزینه فیزیوتراپی، ویزیت متخصصین، دندانپزشکی و وسایل مصرفیمشمول سقف پرداخت می باشد.

      تاریخ پایان اعتبار کارت تا سال بعد همون تاریخ  می باشد.