کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی کشور

کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی کشور

به ریاست سرکار خانم حمیده ولی نیا

شرح وظایف:


 •  تعیین شاخص ها، تصویب آئین نامه ها و ابالغ دستورالعمل های الزم به منظور ارزیابی و نظارت بر کلیه فعالیت های اماکن ورزشی در حوزه عضویت در خدمات درمانی، مکمل های ورزشی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی ستاد

 • ارائه نظریه مشورتی به مسئولین ذیربط در حوزه نظارت بر سلامت اماکن ورزشی

 • تعیین و تصویب وظایف و تشکیالت ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی کشوری و استان ها

 • تصویب پیشنهادات و طرح برنامه ها در قالب برنامه عملیاتی ستاد

 • تصویب اعتبارات پیش بینی شده، برنامه ها و تقویم های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت ستاد نظارت.

 • بررسی عملکرد فعالیت حوزه های مختلف ستاد

 • تصویب هرگونه بازبینی شاخص ها و معیار ارزیابی و نظارت در اماکن ورزشی

 • تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی اماکن ورزشی به منظور ارتقای کیفیت سلامت در اماکن ورزشی

 • پیشنهاد عضویت ستاد در مجامع و سایر نهادها و ارگان ها

 • نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه ستاد مبتنی بر اجرای سیاست های نظارتی ستاد در اماکن ورزشی کشور

 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک ، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، فدراسیون پزشکی و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، کمیسیون ماده پنج امور باشگاه ها و حراست وزارتخانه

 •  ارزیابی، ارتقای کمیت و کیفیت کلیه فعالیت های ستاد

 • حمایت از انجام ارزیابی درونی و بیرونی توسط گروه های علمی و خود ارزیابی اعضای ستاد

 • تصویب الزامات رعایت کیفیت در حوزه های مختلف ستاد

 • تصویب لیست الزامات اماکن ورزشی در حوزه های مختلف نظارتی

 • تصویب تقویم اجرایی برنامه های ارزیابی کلیه فعالیت های ستاد و اماکن ورزشی

 • بررسی موارد ارجاعی از طرف رئیس ستاد

 • حضور در جلسات رسمی شورای مرکزی. •