دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۶

/گزارش تصویری/

خدمات درمانی ستاد پزشکی ورزشی آزادی به ملی پوشان

ستاد پزشکی ورزشی آزادی

ستاد پزشکی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی به ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی خدمات تخصصی ارائه می دهد.