پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴

روایت تصویر از دوره عملی ماساژ ورزشی در خراسان شمالی

دوره عملی ماساژ ورزشی با حضور اساتید فدراسیون پزشکی ورزشی

دوره عملی ماساژ خراسان شمالی

دوره عملی ماساژ ورزشی