تماس با هیات

آدرس:    آذربایجان شرقی- خیابان باغ شمال استادیوم تختی هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقیتلفن تماس:  04135532350فکس: 04135550347