اطلاعات خدمات درمانی

دسترسی به اطلاعات ورزشکاران سازمان یافته :

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۷

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۳

دسترسی به آیین نامه ها و دستور العمل ها:

* دریافت آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۳۹۷ را از اینجا دانلود کنید

دانلود فایل اصلی پوستر کمیته خدمات درمانی سال ۱۳۹۶

دانلود فایل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت