اخبار برگزیده

  • نقش ورزش بر سلامت روان زنان

    نقش ورزش بر سلامت روان زنان

    زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می دهند و این موضوع از جهات مختلف دارای اهمیت و در برنامه ریزی های گوناگون جامعه، باید در نظر گرفته شود. یکی از این امور که برای زنان مطرح است ورزش است. امروزه زنان زیادی در سطح جهان به ورزش های مختلف مشغولند.

  • اثرات فعالیت های بدنی (ورزش) بر کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان

    اثرات فعالیت های بدنی (ورزش) بر کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان

    حمله، عمل خصومت آمیز مستقیم در مقابل شخص یا شیء، - بروز انگیزه، قدرت طلبی بر دیگران و - پاسخی که در مقابل ناکامی از انسان سرمی زند.علل پرخاشگری عوامل موثر بر پرخاشگری به دو دسته فیزیولوژیکی و روانی- اجتماعی تقسیم بندی می شود.