اطلاعات خدمات درمانی

دسترسی به اطلاعات ورزشکاران سازمان یافته :

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۶

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۵

- بانک جامع اطلاعات بیمه شگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۴

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی ایران ۱۳۹۳

دسترسی به آیین نامه ها و دستور العمل ها:

*  برای دریافت پیش نویس آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۳۹۶  فایل را دانلود کنید......

*  برای دریافت دستورالعمل اجرایی در خصوص حق عضویت و تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در عضویتهای روستایی، عشایری و

دانش آموزی در سال ۱۳۹۵فایل را دانلود کنید ...

دانلود فایل اصلی پوستر کمیته خدمات درمانی سال ۱۳۹۶