اطلاعات خدمات درمانی

دسترسی به اطلاعات ورزشکاران سازمان یافته :

- بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی سال 1393-  بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی سال 1394بانک جامع اطلاعات بیمه شدگان پزشکی ورزشی سال 1395

دسترسی به آیین نامه ها و دستور العمل ها:

*  برای دریافت پیش نویس آیین نامه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی 1395 فایل را دانلود کنید ...*  برای دریافت دستورالعمل اجرایی در خصوص حق عضویت و تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در عضویتهای روستایی، عشایری ودانش آموزی فایل را دانلود کنید ...* دانلود پوستر فراخوان خدمات درمانی