تماس با ماتهران - خیابان شهید مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک ۱۷ - فدراسیون پزشکی ورزشیکدپستی:  ۱۵۷۱۷۴۵۶۱۳صندوق پستی: ۹۶۵۹-۱۵۸۷۵تلفن اطلاعات: ۸۳۸۲۶فاکس: ۸۸۸۳۳۴۹۸وب سایت:WWW.IFSM.IRپست الکترونیک:  info@ifsm.ir