تماس با ما

تهران - خیابان شهید مفتح جنوبی - خیابان ورزنده - پلاک ۱۷ - فدراسیون پزشکی ورزشی
کدپستی:  ۱۵۷۱۷۴۵۶۱۳
صندوق پستی: ۹۶۵۹-۱۵۸۷۵
تلفن اطلاعات: ۸۳۸۲۶
فاکس: ۸۸۸۳۳۴۹۸
وب سایت:WWW.IFSM.IR
پست الکترونیک:  info@ifsm.ir

........................................................................................................................................................................................................................

آدرس هیات های استانی 

آذربایجان شرقی

آدرس: