دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴

تامین انرژی در ورزشکاران

تامین انرژی در ورزشکاران

ورزشکاربودن ازهرنوع ویاهردرجه ای نیازبه استقامت،قدرت وانعطاف دارد.

چه ورزشکارآماتوروچه حرفه ای باشد، وچه حتی برای خودش ورزش کند، نیازبه انرژی دارد

نیازبه انرژی حین تمرین واجرای تمرینات برنامه ی ورزشی ضرورت دارد

متاسفانه برخی از ورزشکاران دچارخالی شدن بدن حین ورزش شده که کارایی رانابودوپتانسیل آنهاراتخریب می کند

تحقیقات نشان داده خستگی پاسخ طبیعی  بدن است وقتی که بدن به تهی شدن ازمنابع یا انباشتن مقدارزیادی موادناسالم شروع می کند

عوامل متفاوتی می توانندعلت خستگی باشندمانند:سوءِ تغذیه، تغییرات جسمانی، فاکتورهای محیطی مواردمخفی درونی بدنی

  این مقاله درمورد علت خالی کردن بدن ورزشکاران بحث می کند، ودلایل مختلف آنِمیا) anemia)

 هیدراسیون

بدن برای انجام عملکردهای ضروری خودنیازبه آب کافی دارد. ولی آب رسانی کافی برای ورزشکاران سنگین ضروری تراست. درزمان تعریق زیاداگرمایعات جایگزین نشود، بدن قادرنخواهدبودحداکثربازدهی راداشته باشد. (به متن انگلیسی رجوع شود

- هورمون ها

هورمون ها همچنین نقش مهمی بازی میکنند. هورمونهانقش مهمی درمقدارانرژی ورزشکاردرحین ورزش یامسابقه دارند، بعنوان مثال سروتونین که یک اتتقال دهنده ی عصبی است بتدریج بهمراه تمرین زیاد شده واحساس خستگی وبی حالی رازیادمیکند. همچنین عضلات پرکارآمینواسیدمثل تریتوفان که باعث ترشح سروتونین می شود، تولیدمیکندهورمون ضدالتهاب کورتیزول واکنش دیگری است که دربدن احساس خستگی ایجادمیکند

آنمیا-

یکی ازعوامل بسیارشایع خالی کردن بدن درخانمهاوآقایان ورزشکارآنمیا میباشدکه فقدان آهن درخون عامل آن است آهن رابطه ی بسیار نزدیکی باتولیدگلبول قرمز وهموگلوبین دربدن دارد، وکمبودآن تاثیرمنفی درکارایی ورزشکاران ایجادمیکند، زیرااکسیژن به اندازه ی کافی به عضلات درگیر نمیرسدازجمله نشانه های آن؛ تنگی نفس، انقباض عضلانی وحالت تهوع حین ورزش است

دریافت مستمرمکمل آهن فروگان

فروگان ( ferogan    )    برای ورزشکاران آنمیاتوصیه میشود

بعضی ازمربیان براین نکته تاکیددارندکه مصرف مستمر آهن موجب رشدکارایی بدن واستقامت وهمینطور ریکاوری درورزشکاران استقامتی می شود

گلیکوژن-

یک علت دیگرخالی کردن بدن تمام شدن گلیکوژن بدن میباشدزمانیکه بدن کربوهیدرات را ذخیره میکند گلیکوژن تولیدمیشود. درنتیجه هنگام اتمام آن خستگی غالب میشود. بعضی ورزشکاران بامصرف محتوای قندی یا نوشیدنی های قندی سطح گلیکوژن را بالانگه میدارند هرچندکه ممکن است کالری ناخواسته داشته باشند

درجه ی حرارت -

فاکتور محیطی مثل؛ دما، رطوبت سایه وآلودگی هوا ممکن است باعث خستگی مفرط شود

این عوامل خارجی برمکانیسم های داخلی بدن تاثیر میگذارند. مکانیسم داخلی که کنترل کننده سیستم های قلبی و عروقی وقدرت عضلات هستندنوشیدنی های خنک ومحیط هایی بادمای مناسب کمک میکنند تادمای بدن متعادل شود

سلامت روانی -

بدن وروان بسیار به هم مرتبط هستند. بدون سلامت روان بدن کاری انجام نمیدهد. عناصر روانی کارایی ورزشکار را تحت تاثیر قرار میدهند، حتی زمانیکه هیچ نشانه ی مشهود بدنی ظاهرنشده باشدخصوصا هنگامیکه فشار های احساسی بسیارمهم هستند که ورزشکاران بایدجلسات مشاوره وارزیابی روانی داشته باشند، تامشخص شود درهنگام احساس خستگی آنها تاثیر دارند یانه

چیترا ایرانپور /مسئول  کمیته تغذیه/ هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان

منبع:

Bodybuiling.com

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.