دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳

آدروپین هورمون جدید پیشگیری از دیابت و ورزش

آدروپین هورمون جدید پیشگیری از دیابت و ورزش

آدروپین هورمونی پپتیدی، که اولین بار در سال ۲۰۰۸ شناسایی شد و توسط ژن وابسته به هموستاز انرژی (Encho) کدگذاری می شود

و از بافت های مختلفی از جمله مغز، قلب، کلیه، کبد، پانکراس، عضله اسکلتی و سلول های اندوتلیال عروق خونی بیان می­شود (۱۵). این هورمون یک پپتید جدید است که با متابولیسم کربوهیدرات و همچنین پرفشار خونی مرتبط است. داده های اخیر نقش مهمی را برای آدروپین در هموستاز انرژی و کنترل متابولیسم گلوکز و اسید چرب نشان می دهند. احتمال  دارد افزایش آدروپین با افزایش متابولیسم گلوکز منجر به کاهش مقاومت به انسولین شود. این اثر می تواند از بروز دیابت پیشگیری و همچنین خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش می دهد. علاوه بر این، آدروپین می تواند با افزایش نیتریک اکساید منجر به کاهش مقاومت عروقی شود. این پروتئین همچنین اثرات مستقیمی بر اندوتلیال عروقی اعمال کرده و قادر است به واسطه افزایش بیانeNOS تولیدNOرا افزایش و اثرات محافظتی بر اندوتلیال داشته باشد.

در دیابت نوع ۲ که سلولها به درستی قادر به پاسخ به انسولین نیستند و دچاروضعیت مقاومت به انسولین می شوند. هنگامیکه انسولین بخوبی قادر به انجام اعمال خود نباشد، گلوکز درخون انباشته شدهوقادر بهورودبهسلولهانخواهدبود، بهاینترتیبسلولهاقادربهتبدیلگلوکزبهانرژیموردنیازخودنیستند. باگذشتزماناینوضعیتموجبافزایشبیشترغلظتانسولینوقنددرخونشدهوایجادسمیتی می کند که می تواند به تخریباعصاب، بینایی، کلیه ها و قلب بیانجامد. همچنین موجب تخریب عروق بخصوص افزایش مقاومت سرخرگ ها شده که به نوبه ی خود می تواند سبب بروز حملات قلبی وسکته ی مغزی گردد. دانشمندان دریافتند که تیمار موشهای چاق دیابتی با هورمون آدروپین سبب بهبود تحمل گلوکز، افزایش عملکرد انسولین و بهبود انعطاف متابولیکی در جهت استفاده از گلوکز در افراد چاق و مقاوم به انسولین می شود. همچنین براساس مقالهی منتشرشدهدرمجلهی Molecular Metabolism، کاهش مقدار هورمون آدروپینکهدرچاقیمشاهده میشودممکناست درابتلا به دیابت و کاهش توانایی بدن در استفاده از گلوکز نقش داشته باشد.

اخیرا تحقیقات به بررسی تاثیر ورزش بر آدروپین در افراد مختلف پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که ورزش باعث افزایش آدروپین می شود که متعاقب آن آدروپین اثرات مثبت خود رو بر بدن اعمال می کند. به همین دلیل تیم تحقیقاتی ما در یک مطالعه جدید به بررسی تاثیر ورزش بر بیماران دیابتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ورزش می تواند میزان آدروپین را در این افراد افزایش دهد که به دنبال آن آدروپین از یک سو باعث کاهش مقاومت به انسولین و در نتیجه کاهش گلوکز خون شده و از سوی دیگر آدروپین باعث کاهش مقاومت عروقی و بهبود عملکرد عروقی شده که به دنبال آن خونرسانی در افراد دیابت بهبود می یابد که مجموع این عوامل بهبود شرایط دیابتی در این افراد می باشد.

دکتر حمید ملکشاهی نیا/متخصص فیزیولوژی/هیات پزشکی ورزشی خوزستان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.