دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۱

رییس هیات پزشکی ورزشی زنجان: در دوران کرونا ورزش کنید

انعکاس خبری پیام دکتر دهنایی

رییس هیأت پزشــکی ورزشی اســتان زنجــان گفــت: در حالی که محدودیت ها روز به روز زیاد میشــود نباید فعالیت های ورزشــی به حاشــیه برود.

به گزارش دفتر زنجان؛ پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران صدیقه دهنایی ضمن 

تبریک هفته ســامت اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا تمــام حوزه ها را تحت تاثیر قرار داد که یکی از بخش هایی که تاثیر بیشتری پذیرفت ورزش است در حالی که محدودیتها روز به روز زیاد میشود اما نباید فعالیتهای ورزشی به 
حاشیه رود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اعمال محدودیت ها فعالیت هرکس به نسبت کاهش پیــدا میکند، افــزود: در حالی که افراد باید ســعی کنند از هر فرصت اســتفاده کنند تا فعالیت حرکتی داشته 
باشند چرا که فعالیت ورزشی می تواند در عدم ابتالی افراد به کووید ۱۹ بسیار کمک کننده باشد.
وی گفــت: از موارد مهمــی که امروزه افراد کرونایی را به کام مرگ می کشاند افزایش استرس است که با انجام فعالیت ورزشی گردش خون افزایش پیدا میکند وبه دنبال آن شاهدترشح آندروفین و کاهش استرس میشویم.

دهنایــی بهانه هایــی چــون تعطیلــی ســالنهای ورزشــی را غیر قابل قبول دانســت و گفت: فضای مجازی بستر خوبی اســت که افراد باید به آن توجه کنند چرا که انواع ورزشها با هر ســن و شــرایط جســمی در این فضا فراهم 
اســت و از طرف دیگر در فضاهای باز و خلوت می توان حرکات کششــی را انجام داد.

رییس هیأت پزشــکی ورزشــی استان زنجان گفت: با وجودی که موج جهارم کرونا با شدت بیشــتر درحال افزایش است ســفارش میکنیم در دوره کرونا، ورزش کننــد اما در محیط های بســته حتما ماســک بزننــد و رعایت فاصله 
فیزیکی را بکنند و شستشوی دست را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: توجــه به ورزش در زندگی هر فرد از موارد ضروری است که در هر شرایط زمانی و مکانی باید به آن پرداخته شود.
@hpvoz

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.