اخبار برگزیده

  • احساس تحلیل رفتگی مربیان

    احساس تحلیل رفتگی مربیان

    فشار کار مربیگری، انتظار مداوم برای برنده شدن، احساس عدم امنیت عمومی، هزاران ساعت کار روی مسایل جزیی، بعضی اوقات سفرهای زیاد و ارتباطات میان فردی مختلف که باید توسط مربی برقرار شود، همگی ممکن است باعث احساس تحلیل رفتگی مربیان گردد.