دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشکده علوم پزشکی آبادان                             https://abadanums.ac.ir/portal/home

دانشگاه علوم پزشکی اراک                                 https://www.arakmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل                              https://www.arums.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه                              https://umsu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی اسفراین                           http://www.esfrums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                             https://mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز                                  https://www.abzums.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/page

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز            https://www.ajums.ac.ir/fa-IR/Portal/1/page  

دانشگاه علوم پزشکی ایران                                https://iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر                           http://www.irshums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام                                 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل                                   http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بم                                    http://www.mubam.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی بهبهان                              http://behums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر                     https://www.bpums.ac.ir/fa/default.aspx

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                             https://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                https://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه                  http://www.trjums.ac.ir/fa/home/intro

دانشکده علوم پزشکی تربت جام                       http://www.trjums.ac.ir/fa/home/intro

دانشگاه علوم پزشکی تهران                                  https://tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت                           http://www.jmu.ac.ir/fa  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                  http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی               http://nkums.ac.ir 

دانشکده علوم پزشکی خمین                             http://khomeinums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی دزفول                            http://www.dums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان                        http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل                                http://zbmu.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان                          http://zaums.ac.ir/default.page

دانشگاه علوم پزشکی زنجان                           https://zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ساوه                              http://www.savehums.ac.ir/fa

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                          https://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان                           https://semums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی سیرجان                       http://www.sirums.ac.ir/index.php?lang=fa

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود                         https://shmu.ac.ir/fa

دانشکده علوم پزشکی شوشتر                        http://shoushtarums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد                        https://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی               http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز                        https://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا                            https://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین                        http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم                           https://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان                     http://kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان                   http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان                     http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                 https://www.kums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گراش                    https://gerums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان                   http://goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد                      http://www.thums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان                     https://www.gums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی لارستان                 https://www.larums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی لرستان                  http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران               https://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مراغه                   https://www.mrgums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد                    https://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور                 https://www.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان                http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان                  http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج                 http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد                       https://web.ssu.ac.ir

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.