کمیته آموزش و پژوهش

-  کمیته آموزش و پژوهش به ریاست جناب آقای دکتر فرهاد مرادی شهپر

شرح وظایف کمیته آموزش و پژوهش:از سال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده است. اعضای این کمیته از کارشناسان خبره و داری تجربه این رشته می باشد که زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی کشور فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را جهت ارتقای کیفی و کمی این رشته و افزایش توانمندی تیم های پزشکی در تعامل و هماهنگی با سایر ارگان های ورزشی کشور انجام می دهد.اهم فعالیت های این کمیته شامل:v       ایجاد هماهنگی و یکنواختی امور مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه پزشکی ورزشی به منظور ارتقاء این رشتهv     نظارت بر عملکرد آموزشی پژوهشی استان هاv     برگزاری دوره های آموزشی یکصد ساعته پزشک تیم به شکل مدون در سراسر کشورv     برگزاری دوره های آموزشی یکصد ساعته فیزیوتراپیست تیم (با همکاری کمیته توانبخشی)v     برگزاری دوره های آموزشی پنجاه ساعته ماساژور تیم ورزشی (با همکاری کمیته توانبخشی)v     برگزاری دوره های آموزشی شصت ساعته تغذیه ورزشی (با همکاری کمیته تغذیه)v     برگزاری دوره های آموزشی سطح متوسط پزشک تیمv     برگزاری کنگره ها و همایش های مختلف در زمینه پزشکی ورزشیv     ارتباط با مجامع بین المللی در جهت برگزاری دوره های آموزشی بین المللیv     همکاری با کمیته های مختلف فدراسیون در خصوص برگزاری دوره های آموزشیv     تقویت مدرسین جهت تدریس موثر دوره های آموزشی فدراسیونv     استفاده از دانش، تجارب و توانمندی مجامع بین المللیv     انتشار فصلنامه پیک سلامتv     تأیید و چاپ کتب تألیفی و ترجمه ایv     مشارکت در برگزاری همایش های علمی توسط سایر مراکزv     ارایه خدمات کتابخانه ایv     نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در فدراسیون پزشکی ورزشیv     انتشار بروشور (با همکاری کمیته های تخصصی)v     دوره های آموزش مداوم پزشکان تیمv     تربیت امدادگران ورزشیv     اعزام مدرس به استان ها بر حسب درخواستv     تدوین بانک های اطلاعاتی (مدرسین، دانش آموختگان، مقالات فصلنامه و طرح های پژوهشی مرتبط) و به روز کردن آنها        تدوین فهرست سالیانه اولویت های  پژوهشی و انتشار آن به ارگان های ذیربط