کمیته امور پزشکی فدراسیون ها

کمیته امور پزشکی فدراسیون ها به سرپرستی جناب آقای دکتر امیر حسین براتی

شرح وظایف کمیته امور مشترک کمیته های پزشکی:کمیته پوشش پزشکی مسابقاتاین کمیته از سال 1372 فعالیت خود را آغاز نموده و هدف از تشکیل آن پوشش پزشکی کلیه مسابقات ورزشی در سطوح مختلف ملی و بین المللی از طریق اعزام پزشک و پزشکیار بوده است.ایجاد درمانگاه های موقت برون مرزی در مسابقات بین المللی و نظارت بر حضور پزشکان همراه با کاروان های ورزشی اعزامی به خارج از کشور نیز از جمله فعالیت های این کمیته محسوب می شود. طرح یکسان سازی نحوه پوشش در کشور نیز از جمله فعالیت های در دست اجرای این کمیته می باشد.شایان ذکر است این کمیته از سال 1388، کارهای اجرایی پوشش مسابقات و اردوها را به هیأت های پزشکی ورزشی استان واگذار نموده است و در راستای سیاست گذاری های کلان کشور بخش نظارتی و ستادی را بر عهده دارد.