کمیته درمان

کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای دکتر سید محمد بنی جمالی

شرح وظایف کمیته درمان:بخش درمان مشتمل بر درمانگاه تخصصی مرکزی فدراسیون، درمانگاه های غیر متمرکز در ورزشگاه ها، باشگاه ها و استان های مختلف کشور است.متخصصین فعال در درمانگاه مرکزی فدراسیون پزشکی ورزشی*      فوق تخصص زانو:  دکتر سجادی*      متخصص ارتوپدی: دکتر ترکمان، دکتر پدرام، دکتر مشیر آبادی، دکتر مهدی پور، دکتر شیروانی، دکتر اکابری، دکتر یزدی، دکتر توکلی، دکتر نادری،        دکتر  فرهاد غفاری*      فوق تخصص شانه: دکتر اخوت پور.*      فوق تخصص دست: خانم دکتر مرادی.*      فوق تخصص جراحی پا: دکتر ترکمان.*      فوق تخصص ستون فقرات:  دکتر بصام پور. *      متخصص طب ورزش: دکتر فرزین حلب چی ، دکتر فرشاد پورسعید، دکتر مظاهری*     روانشناس ورزشی: خانم دکتر سامع.

بیمارستان های طرف قرارداد در تهران*      دولتی :  طالقانی، امام حسین، فیروزگر، شریعتی، اختر، شفایحیاییان، 15 خرداد، شهدای هفت تیر.*    خصوصی :  ایرانشهر، بقیه اله، فجر ارتش، امام رضا ارتش*    مراکز جراحی محدود طرف قرارداد :آذر، سهند، شایامهر، برزویه، سهروردی*  مراکز تشخیصی:ولی عصر، آزمایشگاه ایرانشهر.