کمیته درمان

کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی به ریاست جناب آقای دکتر سید محمد بنی جمالی

شرح وظایف کمیته درمان:

بخش درمان مشتمل بر درمانگاه تخصصی مرکزی فدراسیون، درمانگاه های غیر متمرکز در ورزشگاه ها، باشگاه ها و استان های مختلف کشور است.

متخصصین فعال در درمانگاه مرکزی فدراسیون پزشکی ورزشی

*      فوق تخصص زانو:  دکتر سجادی

*      متخصص ارتوپدی: دکتر ترکمان، دکتر پدرام، دکتر مشیر آبادی، دکتر مهدی پور، دکتر شیروانی، دکتر اکابری، دکتر یزدی، دکتر توکلی، دکتر نادری،

        دکتر  فرهاد غفاری

*      فوق تخصص شانه: دکتر اخوت پور.

*      فوق تخصص دست: خانم دکتر مرادی.

*      فوق تخصص جراحی پا: دکتر ترکمان.

*      فوق تخصص ستون فقرات:  دکتر بصام پور. 

*      متخصص طب ورزش: دکتر فرزین حلب چی ، دکتر فرشاد پورسعید، دکتر مظاهری

*     روانشناس ورزشی: خانم دکتر سامع.

بیمارستان های طرف قرارداد در تهران

*      دولتی :

  طالقانی، امام حسین، فیروزگر، شریعتی، اختر، شفایحیاییان، 15 خرداد، شهدای هفت تیر.

*    خصوصی :

  ایرانشهر، بقیه اله، فجر ارتش، امام رضا ارتش

*    مراکز جراحی محدود طرف قرارداد :

آذر، سهند، شایامهر، برزویه، سهروردی

*  مراکز تشخیصی:

ولی عصر، آزمایشگاه ایرانشهر.