شورای مرکزی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی کشور

شورای مرکزی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی کشوربه ریاست جناب آقای دکتر غلامرضا نوروزیدبیر کل جناب آقای کریم حسینی

شرح وظایف:


 •  تعیین شاخصها، تصویب آئین نامه ها و ابالغ دستورالعملهای الزم به منظور ارزیابی و نظارت بر کلیه فعالیتهای اماکن ورزشی در حوزه عضویت در خدمات درمانی، مکمل های ورزشی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی ستاد

 • ارائه نظریه مشورتی به مسئولین ذیربط در حوزه نظارت بر سالمت اماکن ورزشی

 • تعیین و تصویب وظایف و تشکیالت ستاد نظارت بر سالمت اماکن ورزشی کشوری و استانها

 • تصویب پیشنهادات و طرح برنامه ها در قالب برنامه عملیاتی ستاد

 • تصویب اعتبارات پیش بینی شده، برنامه ها و تقویم های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت ستاد نظارت.

 • بررسی عملکرد فعالیت حوزه های مختلف ستاد

 • تصویب هرگونه بازبینی شاخص ها و معیار ارزیابی و نظارت در اماکن ورزشی

 • تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی اماکن ورزشی به منظور ارتقای کیفیت سالمت در اماکن ورزشی

 • پیشنهاد عضویت ستاد در مجامع و سایر نهادها و ارگانها

 • نظارت بر گونگی تحقق اهداف توسعه ستاد مبتنی بر اجرای سیاستهای نظارتی ستاد در اماکن ورزشی کشور

 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک ، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، فدراسیون پزشکی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها، کمیسیون ماده پنج امور باشگاهها و حراست وزارتخانه

 •  ارزیابی، ارتقای کمیت و کیفیت کلیه فعالیت های ستاد

 • حمایت از انجام ارزیابی درونی و بیرونی توسط گروه های علمی و خود ارزیابی اعضای ستاد

 • تصویب الزامات رعایت کیفیت در حوزه های مختلف ستاد

 • تصویب لیست الزامات اماکن ورزشی در حوزه های مختلف نظارتی

 • تصویب تقویم اجرایی برنامه های ارزیابی کلیة فعالیت های ستاد و اماکن ورزشی

 • بررسی موارد ارجاعی از طرف رئیس ستاد

 • حضور در جلسات رسمی شورای مرکزی.