چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵

1200 نفر از ورزشکاران ایلامی بصورت رایگان در درمانگاه مادر ویزیت شدن

کارگاه اموزرشی تست دیابت و کنترل قد و وزن در دانشگاه ایلام مورد استقبال قرار گرفت

آقای تقی پور مسئول درمانگاه مادر طرف قرار داد هیات پزشکی ورزشی استان درگفتگو با سایت خبری  از عملکرد درمانگاه مادر و خدمات ارائه شده در این درمانگاه به شرح ذیل عنوان کرد  1. پوشش پزشکی ورزشی مسابقالت به مدت 300ساعت

  2. ارائه خدمات فیزیوتراپی به 60ورزشکار به مدت 800جلسه

  3. ارائه خدمات حرکات اصلاحی به 600 ورزشکار

  4. ارائه خدمات روانشناسی به 130ورزشکار

  5. ارائه خدمات مشاوره تغذیه به 257 ورزشکار

  6. صدور 450 عدد کارت سلامت به ورزشکاران

  7. ویزیت رایگان به ورزشکاران  تعداد 1200نفر

  8. ارائه خدمات دندانپزشکی به 95 نفر

  9. ارائه خدمات مامائی بصورت رایگان به 135 نفر

  10. برگزاری کاگاه امورزشی تست دیابت و کنترل قد و وزن دردانشگاه ایلام که با استقبال خوبی همراه بود