پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳

حیدرزاده خبر داد

رشته های بوکس ،کاراته، در بخش آقایان و بانوان در شهرستان ملکشاهی راه اندازی شد

راه اندازی رشته های ورزشی بوکس ،کاراته،ورزشهای بانوان و ساماندهی به ورزشکاران تحت پوشش درافزایش آمار موثر خواهد بود

آقای جعفر خلیل وند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملکشاهی درگفتگو خبری باسایت هیات پزشکی از راه اندازی چند رشته ورزشی جدید درشهرستان ملکشاهی خبر داد


وی در ادامه افزود با راه اندازی رشته های ورزشی بوکس ،کاراته، در بخش آقایان و بانوان در ساماندهی به ورزشکاران تحت پوشش درافزایش آمار موثر خواهد بود