شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۴

آسیب های ورزشی گردن

علمی

آسیب جدی به گردن در ورزش ممکن است ستون مهره های گردنی وبه دنبال آن نخاع را درگیرکند.

صدمات جدی سر وگردن غالباً در ورزشکاران شرکت کننده درورزشهای پربرخورد یا ورزشهایی که با خطر سقوط از ارتفاع همراه است دیده می شود، شکستگی مهره های گردنی می تواند مستقیماًباعث آسیب به نخاع در ریشه های عصبی شده که مراقبت های اولیه و فوری عامل پیشگیری از بروز عوارض می باشند. همچنین می تواند بدون ایجاد شکستگی استخوانی منجربه کوفتگی نخاع وآسیب ریشه های عصبی اطراف آن شود.

در برخورد اولیه با ورزشکار مصدوم بررسی وشناسایی صدمات سروگردن از نکات بسیار حساس ومهم است که کادر درمانی باید توجه داشته باشند.

در صورت مراجعه با مصدوم گردنی باید ستون مهره های گردنی با حفظ بی حرکتی کردن توسط گردن بند طبی سقف حمایت شود. وهیچ گونه حرکتی در گردن ورزشکار ایجاد نشود. ورزشکار مبتلا به یک آسیب ستون مهره های گردنی ممکن است از درد گردن یا علائم عصبی مثل درد تیر کشنده، کرختی، سوزن سوزن شدن، ضعف یا نهایتاً فلج اندام شکایت کند. کادر درمانی هیات پزشکی جهت انجام بررسی های بعدی مصدوم را روی یک تخته ویژه  خوابانده وبا رعایت حداقل حرکات به مرکز درمانی مجهز اعزام نماید.

ورزشکار قبل از بازگشت دوباره به ورزش باید دامنه حرکتی کامل وعاری از درد وقدرت کافی را جهت پیشگیری از آسیب مجدد داشته باشد ومهره های گردنی از وضعیت تثبیت شده ای برخوردار باشند.

ورزشکار در برگشت به فعالیت ورزشی باید از برخوردهای فیزیکی نامناسب وغیرمنطقی با سایر ورزشکاران پرهیز نماید.

آسیب ستون مهره های گردن

جابجائی نامناسب ستون مهره های گردنی بدون ثبات، می تواند سبب صدمه به نخاع گردد.

صدمات گردن در زمان برخورد ورزشکار می تواند دور از چشم قرار گرفته وعوارض جدی به دنبال داشته باشد. کادر درمانی در برخورد اولیه با مصدوم باید بی حرکتی مهره های گردنی را همزمان با بررسی راه هوائی در نظر داشته باشد.

اگر در روند صدمه، آسیب گردن محتمل باشد یا بیمار از درد گردنی شکایت کند. باید ستون مهره های گردن را بی حرکت نمایند. در موارد ذیل بی حرکت کردن توصیه می گردد.

  • ترومای واضح گردن یا بالای کمر
  • صدمه سر
  • کاهش هوشیاری بعد از ضربه
  • شوک بعد از تروما
  • قادر به تکلم نبودن
  • کاهش مداوم علائم عصبی یا اختلال عمل اعصاب مرکزی
  • هر صدماتی که ورزشکار را از وضعیت گردن خود ناراحت کند.

ثابت شدن مهره های گردن بوسیله یک کولاد گردنی یا محافظت بوسیله یک تخته مهره ای جهت جلوگیری از حرکات غیر ضروری مهره های گردن که در انتقال به مرکز درمانی مجهز باید توجه داشته باشند.

تیم مسئول انتقال بیمار در چرخاندن یکطرفه ورزشکار باید بر اساس اصول فنی وقرار گرفتن در برابرسر، بدن، لگن واندام تحتانی با هماهنگی ومسئولیت یک نفر انجام بگیرد.

دکتر رمضان حیدریان/رئیس هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.