دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲

مطلب علمی

شکستگی اوله کرانون- کندگی اپی فیز در آرنج

مطلب علمی

به برجسته ترین قسمت مفصل آرنج زائده اولکرانون می گویند. وقتی که آرنج خود را خم می کنید برجستگی استخوانی سفت و محکمی را در زیر پوست پشت آرنج لمس می کنید.

در ورزشکاری که از نظر اسکلتی به بلوغ نرسیده ومراکز استخوان سازی ثانویه در او بازاست، انقباض ناگهانی شدید عضله سه سر (عضله سه‌سر بازویی  پشت استخوان بازو قرار داشته و یک برجستگی را در ناحیه پشت بازو ایجاد می‌کند) می تواند باعث کندگی محل اتصال این عضله به اپی فیزاوله کرانون(قسمت گرد استخوان‌های بلند) شود.

صفحه رشد اوله کرانون ممکن است تا دوران جوانی بسته نشود. در سایرورزشکاران همان مکانیسم، اغلب در اثرافتادن روی دست باز، می تواند به شکستگی داخل مفصل پروگزیمال تر یا دیستال تر اوله کرانون منهی شود. ورزشکاران مسن تر ممکن است به دلیل آسیب قبلی، مثلا به دنبال ضربه به نوک آرنج هنگام زمین افتادن روی یک سطح سخت یک حالت اتصال فیبری در اوله کرانون داشته باشند. این اتصال فیبری همچنین در اثر نیروی انقباضی شدید مستعد پارگی است. ولی در اوائل دهه دوم عمر بیش از بسته شدن صفحه رشد، یک پرتاب سنگ ساده می تواند ضمن حفظ یکبارچگی ارتباط عضله سه سر/اوله کرانون نیروی کافی برای کندگی نوک اوله کرانون را ایجاد نماید. این نوع شکستگی ممکن است کامل باشد ولی بیشتراوقات ناکامل است.

در ارزیابی کنار زمین ورزشکار پس از زمین خوردن مستقیماً بر روی آرنج یا روی دست- ساعد باز دارای درد وحساسیت روی اوله کرانون است. تورم منتشر و محدوده حرکتی بخاطر درد و تراوش مایه مفصلی محدود می شود. اوله کرانون از پشت برجسته به نظر می رسد و ممکن است یک فضای خالی قابل لمس باشد.

مکانیزم تاندون سه سر/اوله کرانون اغلب سالم ولی ضعیف است ورزشکار از زمین بازی خارج شده ودر یک وضعیت راحت معمولا حدود ۳۰ درجه فلکسیون داخل (چرخاندن داخل) اسپلیت بی حرکت می گردد وبرای عکس برداری واقدامات بیشتر اعزام می شود.

 دربحث درمان تصمیم گیری به میزان جابجائی و موقعیت ورزشکار با در نظرگرفتن نوع ورزش بستگی دارد. دریک نوجوان دچارشکستگی ناکامل وجابه جائی جزئی یک دوره کوتاه مدت و توانبخشی معمولا باعث ترمیم می گردد. با این وجود شکستگی کندگی کامل از محل صفحه رشد /اتصال فیبری که حتی جابه جائی جزئی همراه باشند عموما به مداخله جراحی  در ورزشکار نیاز پیدا می کند. چرا که احتمال وقوع جوش نخوردن با درمان غیرجراحی بسیار بالاست. قطعات کنده شده بسیار کوچک را می توان خارج نمود ومحل اتصال عضله سه سر را ترمیم کرد.

در اولین فرصت ورزش هایی برای حفظ قدرت و دامنه حرکتی شانه، ساعد، مچ و دست آغاز می شوند و بعد از تمرین انجام حرکات آرنج و تمرینات قدرتی تحت نظارت کارشناس توانبخشی ضرورت می یابد.

دکتررمضان حیدریان – رئیس هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.