کمیته پوشش پزشکی مسابقات

کمیته پوشش پزشکی مسابقات به ریاست دکتر تورج ملک محمدی

شرح وظایف کمیته پوشش پزشکی مسابقات:

کمیته پوشش پزشکی مسابقات

این کمیته از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز نموده و هدف از تشکیل آن پوشش پزشکی کلیه مسابقات ورزشی در سطوح مختلف ملی و بین المللی از طریق اعزام پزشک و پزشکیار بوده است.

ایجاد درمانگاه های موقت برون مرزی در مسابقات بین المللی و نظارت بر حضور پزشکان همراه با کاروان های ورزشی اعزامی به خارج از کشور نیز از جمله فعالیت های این کمیته محسوب می شود. طرح یکسان سازی نحوه پوشش در کشور نیز از جمله فعالیت های در دست اجرای این کمیته می باشد.