یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ-11

محرک ها (STIMULANTS) : S6

آموزش دوپینگ

طبق لیست ممنوعه 2022 مصرف کلیه خانواده محرک ها در زمان مسابقات ممنوع می باشند. مواد محرک شامل ترکیبات زیر می باشند:

 -aمواد محرک غیر خاص عبارتند از:

Adrafinil; Amfepramone; Amfetamine; Amfetaminil; Amiphenazole; Benfluorex; Benzylpiperazine;
Bromantan; Clobenzorex; Cocaine; Cropropamide; Crotetamide; Fencamine; Fenetylline; Fenfluramine;
Fenproporex; Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; Furfenorex; Lisdexamfetamine;
Mefenorex; Mephentermine; Mesocarb; Metamfetamine(d-); p-methylamfetamine; Modafinil;
Norfenfluramine; Phendimetrazine; Phentermine; Prenylamine; Prolintane.

هر ماده محرکی که به طور واضح و مشخص در این قسمت فهرست نشده باشد ماده خاص تلقی می گردد.

b- مواد محرک خاص، شامل موارد زیر ولی نه فقط محدود به آنها هستند:

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 4-Methylhexan-2-amine (methylhexanamine);
4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine); 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine); Benzfetamine; Cathine**; Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone,
methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone; Dimetamfetamine (dimethylamphetamine);
Ephedrine***; Epinephrine**** (adrenaline); Etamivan; Etilamfetamine; Etilefrine; Famprofazone;
Fenbutrazate; Fencamfamin; Heptaminol; Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine);
Isometheptene; Levmetamfetamine; Meclofenoxate; Methylenedioxymethamphetamine;
Methylephedrine***; Methylphenidate; Nikethamide; Norfenefrine; Octodrine (1,5-dimethylhexylamine); Octopamine; Oxilofrine(methylsynephrine); Pemoline;Pentetrazol; Phenethylamine and its derivatives; Phenmetrazine; Phenpromethamine; Propylhexedrine; Pseudoephedrine*****; 8Selegiline; Sibutramine; Strychnine; Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); Tuaminoheptane.

و دیگر موادی که ساختار شیمیایی مشابه یا اثرات بیولوژیک همسان با محرک ها دارند نیز ممنوع می باشند.

استثنائات گروه محرک ها:

·         

·         

Xylometazoline

Indanazoline

Brimonidine

Naphazoline

Clonazolone

Oxymetazoline

Fenoxazoline

و  دیگر مواد محرک مندرج در برنامه پایش (نظارتی) 2022 قرار دارند و در زمره مواد ممنوعه نیستند شامل:

Phenylpropanolamine

 Nicotine

Bupropion

Pipradrol and synephrine

Phenylephrine

Caffeine

**کاتین (Cathine): در مواقعی که غلظت آن در نمونه ادرار بیشتر از 5 میکروگرم در میلی لیتر باشد ممنوع است.

***افدرین (Ephedrine) و متیل افدرین (methyl ephedrine) زمانی که غلظت آنها در ادرار بیش از 10 میکروگرم در میلی لیتر باشد، ممنوع است.

**** اپی نفرین(Epinephrine): کاربرد موضعی آن مانند داخل بینی و داخل چشمی، یا تجویز همزمان آن با بی حس کننده های موضعی ممنوع نمی باشد.

***** سودوافدرین (Pseudoephedrine): هنگامی که غلظت ادراری بیشتر از 150 میکروگرم در میلی لیتر داشته باشد، ممنوع است.

ایران نادو توصیه می کند جهت جست جوی ممنوعیت های دارویی از سایت https://globaldro.com استفاده نمایید.

برای آشنایی با نحوه استفاده از سایت globaldro اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.