یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۶

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۷

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر درد و التهاب مفاصل مبتلایان اسپاستیک

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

 سید رسول یعقوبی ۱ نگین خلفیان ۲

۱- کارشناس ارشد ‌حرکت‌اصلاحی ‌وآسیب شناسی ورزشی، گروه حرکت‌اصلاحی ‌وآسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد کرج، ایران

۲- کارشناس ارشد ‌حرکت‌اصلاحی ‌وآسیب شناسی ورزشی، گروه حرکت‌اصلاحی ‌وآسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تهران شرق، ایران

چکیده

مقدمه: اسپاستیک شایع ترین نوع فلج مغزی است و معمولا نیمی از افراد مبتلا از این نوع هستند که بیانگر افزایش تون عضلانی در تمام دامنه حرکتی یک مفصل است که هر دو گروه ماهیچه‌های خم کننده (فلکسور) و صاف کننده (اکستانسور) را درگیر می‌کند.

این مطالعه تاثیر تمرینات فراوانی را در بهبود شرایط بیماران مبتلا به اسپاسیتیک نشان میدهد. هدف از این پژوهش تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر درد و التهاب مفاصل  مبتلایان اسپاستیک می باشد.

مواد و روش ها: دراین مطالعه نیمه تجربی، تعداد ۳۰ نفر از بیماران به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفره تجربی و ۱۵ نفر کنترل تقسیم شدند. افراد مورد مطالعه قبل و بعد از انجام مطالعه، پرسش نامه  VAS و پرسشنامه  KOOS را تکمیل کردند و دامنه ی حرکتی اندازه گیری و ثبت شد. سپس گروه تجربی به مدت ۸ هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه ۳۰ دقیقه تحت تمرینات ثبات مرکزی قرار گرفتند. گروه کنترل در این مدت تحت روش ها وقوانین سنتی موجود در سازمان معلولین بودند. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون برای هر گروه از آزمون  t وابسته و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرها در پس آزمون گروهها از آزمون  t مستقل استفاده گردید. سطح معنی داری در این تحقیق  P <۰/۰۵ درنظر گرفته شد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۶ انجام شده است.

یافته ها: پس ازبررسیهای آماری نتایج زیرحاصل گردید:

بین وضعیت درد(P <۰/۰۵) ووضعیت التهاب ( P <۰/۰۵) بیماران، قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری وجود داشت.

بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انجام تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبودی در شاخص های درد و التهاب بیماران مبتلا به فلج اسپاستیک می شود.

کلید واژه ها: اسپاستیک، التهاب، تمرینات  ثبات مرکزی، درد 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.