چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱3

مقایسه تأثیر تمرینات ثبات¬مرکزی، کشش مکانیکی ستون فقرات و ترکیب ثبات مرکزی و کشش مکانیکی بر درد و عملکردحرکتی زنان 40 تا50 ساله مبتلابه کمردرد مزمن ناشی از فتق¬ دیسک کمر شهر ایلام

روز پایانی پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

آذر آقایاری 1، سمیه مومنی2، زینب شمسی3 *

دانشیار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، تهران، ایران

 استادیار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب ، تهران، ایران

کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورتهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه :

کمردرد یکی از فراگیرترین انواع دردهاست. هدف از این تحقیق­، مقایسه­تأثیر تمرینات ثبات مرکزی،کشش­مکانیکی ستون ­فقرات وترکیب آن‌ ها بردرد و عملکردحرکتی زنان40تا50ساله مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق­دیسک بود.

 مواد وروش­ها:

 جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی زنان مبتلا به فتق­دیسک کمر در محدوده سنی40تا50 سال ونمونه آماری ­این ­تحقیق تعداد 60 نفربودندکه به‌صورت هدفمند براساس شرایط تحقیق انتخاب و در چهارگروه 15 نفری شامل کنترل، ثبات­مرکزی، کشش­مکانیکی وترکیبی به‌صورت تصادفی تقسیم‌ شدند. جهت بررسی میزان شدت درد، از پرسشنامه مقیاس دیداری­ درد (VAS) و برای بررسی عملکرد حرکتی از آزمون پلانک، آزمون بشین و برس و پرسشنامه ناتوانی جسمی (رولندوموریس) استفاده ­شد. ازآزمون­ تحلیل­کوواریانس برای بررسی متغیرهای مورد نظر در سطح معنی‌داری 95/0 و میزان خطای 05/0α≤   استفاده شد. نتایج:

 نتایج نشان داد که تمرینات ثبات­مرکزی،کشش­مکانیکی و ­ترکیبی بر درد تأثیر معنی‌داری دارند(001/0=P).  علاوه بر این بین اثر تمرینات ثبات­مرکزی،کشش­مکانیکی وترکیبی برعملکرد حرکتی تفاوت معنی‌داری وجوددارد (001/0=P).

 نتیجه گیری:

 علاوه براین نتایج تحقیق حاضرنشان داد که هرچند هرسه روش تمرینی باعث کاهش معنی‌دار درد در بیماران مبتلا به کمردرد ناشی از فتق­دیسک می‌شود اما تمرینات ترکیبی باعث بیشترین کاهش در میزان درد دراین بیماران می­شود. همچنین تمرینات­ ثبات­مرکزی،کشش مکانیکی (001/0=P) و تمرینات ترکیبی (پلانک 003/0=P بشین و برس002/0=P و پرسشنامه 002/0=P) برعملکردحرکتی بیماران تأثیرمعنی‌داری­ دارند. بین اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی  و تمرینات کشش­مکانیکی برعملکرد حرکتی تفاوت معنی‌داری وجوددارد و تمرینات ثبات­مرکزی نسبت به تمرینات کشش ­مکانیکی و تمرینات­ترکیبی موجب بهبود بیشتری در عملکردحرکتی شده است (001/0=P). از بین روش‌های تمرینی مورد استفاده، تمرینات ثبات مرکزی بیشترین بهبود را در عملکردحرکتی بیماران کمردرد ناشی از فتق­دیسک ایجادمی­کند.

کلیدواژه‌ها: ثبات­مرکزی، فتق­دیسک­کمر، کشش­مکانیکی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.