پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱۸

تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر کیفیت زندگی، عملکرد حرکتی و درد مردان دارای فیبرومیالژیا

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

محسن ساجدی سابق ۱ ، محمدحسین ناصرملی* ۲ ، بهناز گنجی نمین۳، سلمان آذر سینا ۴

  1. کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، البرز ، ایران
  2. استادیار  گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، البرز ، ایران
  3. استادیار  گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، البرز ، ایران
  4. استادیار و مدیر گروه  ارتوپدی ، دانشگاه علوم  پزشکی استان البرز ، البرز ، ایران

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین در آب، بر کیفیت زندگی، درد، و قدرت گرفتن دست مردان دارای فیبرومیالژیا بود.

روش تحقیق : روش تحقیق حاضر به شکل نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان با دامنه سنی ۵۰-۴۰  سال دارای فیبرومالژیای شهر تهران بود. از بین آزمودنی های در دسترس که به صورت هدفمند انتخاب شدند، تعداد ۳۰ نفر به شکل تصادفی به دو گروه تمرین تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند (تعداد ۱۵ نفر در هر گروه). کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه sf-۳۶، شدت درد درک شده به وسیله مقیاس درجه بندی دیداری، و قدرت با استفاده از دینامومتر دستی اندازه گیری شد.

نتایج: نتایج نشان داد که ۸ هفته تمرین در آب ، تاثیر معنی داری برکیفیت زندگی (۰۰۰/۰p=)، درد (۰۰۰/۰p=)، و قدرت گرفتن مردان دارای فیبرومیالژیا داشت(۰۰۰/۰p=). تمرین در آب می تواند کیفیت زندگی، قدرت و درک درد مردان دارای فیبرومالژیا را بهبود بخشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.