شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۲۹

تأثیر تمرینات اصلاحی در خانه با آموزش مجازی بر عملکرد زانو زنان غیر فعال مبتلا به استئوآرتریت زانو دانشگاه پیام نور در دوران کرونا

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

فرزانه علمی انواری*[۱]، آذر آقایاری ۲

۱-کارشناس ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام‌نور تهران‌جنوب

۲-دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام‌نور تهران‌جنوب

مقدمه: از جمله بیماری های مزمن می توان به استئوآرتریت اشاره کرد که به دلیل ماهیت پیشرونده آن باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای بیماران می شود. استئوآرتریت نوعی بیماری تخریب کننده و مزمن در مفاصل است که باعث ایجاد درد و اختلال در عملکرد مفصل شده و همچنین تأثیر اقتصادی و اجتماعی این بیماری زیاد است و می تواند اثرات قابل توجه و طولانی مدت بر روی افراد داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات اصلاحی در خانه با آموزش مجازی بر عملکرد زانو در دانشجویان زن غیر فعال ۳۵ تا ۵۰ سال مبتلا به استئوآرتریت زانو دانشگاه پیام نور منطقه یک در دوران کرونا است.

روش کار: این پژوهش نیمه تجربی، به صورت پیش آزمون –پس آزمون و با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. آموزش، کنترل و نظارت از طریق فضای مجازی صورت گرفت. از میان ۷۸۶ دانشجو زن غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو نوع دو و سه و دارای معیارهای ورود به تحقیق با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ۱۵ نفره تمرین و گروه ۱۵ نفره کنترل تقسیم شدند. برای سنجش توانایی های افراد از پرسش نامه های KOOS و ارزیابی کیفیت زندگیSF-۳۶  و آزمون های بلند شدن و رفتن زمان دار، ۶ دقیقه راه رفتن، ۳۰ ثانیه بلند شدن و نشستن استفاده شد. افراد گروه آزمایش ۱۶ جلسه، سه روز در هفته هربار حدود ۶۰ دقیقه تمرین کردند و افراد گروه کنترل در این مدت هیچ تمرینی انجام ندادند. بعد از اتمام جلسه ۱۶ تمرینات دوباره آزمون ها تحت عنوان پس آزمون برای بررسی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس با (α≤۰/۰۵) استفاده شد.

یافته ها: انجام تمرینات اصلاحی در خانه با آموزش مجازی بر عملکرد زانو در دانشجویان زن ۳۵ تا ۵۰ سال مبتلا به استئوآرتریت زانو دانشگاه پیام نور منطقه یک در دوران کرونا، تاثیر معنی داری داشت (۰۵/۰≥P ).

نتیجه گیری: با توجه به یافته ها ، به نظر می رسد انجام پروتکل تمرینات اصلاحی منتخب استفاده شده در این پژوهش به دلیل هزینه کم و قابلیت اجرای تمرینات در خانه می تواند برای تقویت عضلات زانو، کنترل علائم استئوآرتریت و عملکرد زانو مفید باشد.

کلمات کلیدی: استئوآرتریت زانو، زنان، تمرینات در خانه، کرونا، آموزش مجازی

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.