شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۲

مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

هنگامه زیّن[1]، دکتر بهناز گنجی نمین[2]  *، دکتر سلمان آذر سینا [3]، دکتر محمد حسین ناصرملی[4]

  1. کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز ، ایران   
  2. استادیار گروه تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
  3. استادیار و مدیرگروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی البرز البرز ، ایران
  4. استادیار گروه تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز ، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز بود.

روش کار:  آزمودنی های این تحقیق نیمه تجربی شامل 36 نفر از بازیکنان دختر رشته بدمینتون مبتلابه دفورمیتی گردن و شانه شهر کرج بود که به روش هدفمند در این پژوهش شرکت کرده و به طور تصادفی به سه گروه همسان 12 نفری تمرینات اصلاحی ، تمرینات اصلاحی با ویبریشن و کنترل تقسیم شدند. ارزیابی اولیه دفورمیتی شانه با استفاده از اینکلاینومتر دستی انجام شد. جهت ارزیابی دامنه حرکتی مفاصل شانه و گردن از اپلیکیشن کلاینومتر قابل نصب بر روی گوشی های آیفون استفاده شد. پروتکل تمرینات اصلاحی شامل 8 هفته برنامه تمرینات اصلاحی گردن و شانه طبق رویکرد NASM با استفاده از (ریلیز مایوفاشیال- افزایش طول -فعالسازی-انسجام و یکپارچگی) بود. گروه تجربی دوم علاوه بر تمرینات اصلاحی،  مداخله ویبریشن نیز داشتند. تمرینات اصلاحی (مکمل) با ویبریشن در دو بخش انعطافی و قدرتی انجام شد. تمرینات انعطاف در ابتدای جلسه و با فرکانس پنج تا 18 هرتز و دامنه دو تا چهار میلی‌متر انجام می‌شد. در مقابل، تمرینات قدرتی دارای فرکانسی (درنهایت) معادل 50 هرتز بود و فرد حداکثر دو دقیقه روی دستگاه تمرین کردند. تمرینات مکمل ویبریشن، در سه تا چهار ست دودقیقه‌ای (حداکثر)، با استراحت 60 تا 90 ثانیه انجام گرفت.

نتایج: تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها نشان داد که تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن باعث افزایش دامنه حرکتی مفاصل گردن و شانه دختران بدمینتون باز در صفحه فرونتال شد ولی بین تاثیرات تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز آزمودنی ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی : تمرینات اصلاحی، ویبریشن، دامنه حرکتی.

 

[1]    کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران   

[2]  استادیار گروه تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

[3] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

[4] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.