شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۳

تأثیر حاد گرم کردن و تمرینات کششی بر حس وضعیت مفصل شانه در ورزشکاران دارای حرکت بالای سر

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

ابوذر سعادتیان*۱ ، محمد حسن کردی اشکذری۲

  1. استادیار تربیت بدنی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
  2. دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مقدمه:حس عمقی بعنوان ترکیبی از حس وضعیت مفصل و حرکت شناخته شده است. ورزشکاران دارای حرکات بالای سر بدلیل تکرار حرکات پرتابی دچار تغییر در حس عمقی شانه می شوند. عوامل زیادی شامل سرما درمانی، فعالیت منظم، گرم کردن و... بر حس وضعیت تاثیر می گذارند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات حاد گرم کردن وتمرینات کششی بر حس وضعیت مفصل شانه می باشد.

روش کار: جامعه آماری این تحقیق شامل ورزشکاران دارای حرکت بالای سرمی باشد و نمونه آماری از ۲۰ ورزشکار به صورت در دسترس انتخاب گردید. تمرینات گرم کردن و کشش بر اساس رفرنس انجام شد. حس وضعیت شانه بصورت ۹۰ درجه ابداکشن شانه و۹۰ فلکشن آرنج در دو زاویه هدف ۴۵ و ۸۰ درجه چرخش خارجی قبل و بعد از پروتکل مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج آزمون t وابسته اختلاف معنادار را در دو زاویه هدف (زاویه ۴۵ درجه و ۸۰ درجه) بعد از اعمال پروتکل در دست برتر و غیربرتر نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات گرم کردن و کششی باعث بهبود حس وضعیت شانه ورزشکاران دارای حرکت بالای سر می شود.

کلمات کلیدی:

حس وضعیت ، مفصل شانه ،گرم کردن، تمرینات کششی، ورزشکار دارای حرکات بالای سر

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.