شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۴۲

تأثیر خستگی عضلات ارکتور اسپاین بر حس وضعیت تنه، ران و زانوی کوهنوردان زن

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

غزال مروستی نیا۱، عبدالرسول دانشجو۲*، هدی یزدانی اصفهانی نژاد۳،

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد تهران شرق،دانشگاه آزاداسلامی، تهران ، ایران.
  2.  استادیار بیومکانیک و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران شرق،دانشگاه آزاداسلامی، تهران ، ایران.
  3. کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش خستگی موجب بروز آسیب‌دیدگی می‌شود،هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر خستگی عضلات ارکتور اسپاین بر حس وضعیت تنه، ران و زانوی کوهنوردان زن بود.

 روش کار: ۱۰ نفر از کوهنوردان زن با میانگین (سن۸۳/۱ ±۷۳/۲۱ قد ۵۹/۵±۴۹/۱۶۳)و وزن  ۷۳/۱۲±۷۳/۶۳) در این مطالعه شرکت کردند. آزمون حس وضعیت به همراه بازیابی آن از آزمودنی ها گرفته شد، سپس همراه با اعمال خستگی این آزمون مجدد تکرار شد؛ که تست حس وضعیت تنه (ساکروایلیاک) در ۴۵ درجه فلکشن و ابداکشن ران در ۳۰ درجه و فلکشن زانو در زوایای ۳۰ و ۶۰ درجه موردبررسی قرار گرفت. از میانگین وانحراف استاندار برای توصیف اطلاعات و از آزمون شاپیرو ویلک برای نرمال سنجی داده‌ها وآزمون تی زوجی برای تحلیل یافته ها در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس آزمون تی زوجی، خستگی عضلات ارکتور اسپاین تاثیر معنی داری بر حس وضعیت تنه در فلکشن ۴۵درجه (۰۱۹/۰P=) و مفصل ران پای غالب (۰۳۷/۰P=) و غیر غالب (۰۱۳/۰P=) در حرکت ابداکشن ۳۰درجه داشت. خستگی، تاثیر معنی داری را برحس وضعیت مفصل ران پای غالب (۴۲۰/۰P=)  و غیرغالب (۴۴۰/۰P=) در حرکت فلکشن ۳۰درجه، وضعیت مفصل زانوی پای غالب(۴۳۴/۰P=) و غیرغالب (۷۰۳/۰P=) در حرکت فلکشن ۳۰ درجه و پای غالب (۱۴۸/۰P=) و غیرغالب (۲۳۰/۰P=) در زاویه ۶۰ درجه نشان نداد.

 نتیجه گیری: خستگی موضعی عضلات ارکتور اسپاین تأثیر بیشتری بر مفصل تنه و ران دارد و احتمالا می­تواند حس وضعیت این مفاصل را در کوهنوردان هنگامی که خسته هستند تحت الشعاع قرار دهد و باعث آسیب دیدگی شود.

واژگان  کلیدی: حس عمقی، خستگی موضعی، عضلات ارکتور اسپاین.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.