ناصر ژرفی

کل اخبار:1

  • خانواده ۱۴۰۲-۰۲-۲۴ ۱۴:۵۹

    نقش مهم خانواده در تأمین بهداشت روانی

    خانواده نقش مهمی در تأمین بهداشت روانی افراد دارد پایه های رشد روانی ، اجتماعی کودکان، احساس ایمنی و ارضای عاطفی آنان در سالهای اولیه کودکی پی ریزی می شود، زیرا تفاهم، سازگاری و محبت موجود در محیط خانواده ، در تقویت حس اعتماد به نفس و پرورش نیروی سازنده در کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.