کمیته آموزش و پژوهش

-  کمیته آموزش و پژوهش به ریاست جناب آقای دکتر رضا سعیدی

شرح وظایف کمیته آموزش و پژوهش:

از سال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده است. اعضای این کمیته از کارشناسان خبره و داری تجربه این رشته می باشد که زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی کشور فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را جهت ارتقای کیفی و کمی این رشته و افزایش توانمندی تیم های پزشکی در تعامل و هماهنگی با سایر ارگان های ورزشی کشور انجام می دهد.

اهم فعالیت های این کمیته شامل:

v       ایجاد هماهنگی و یکنواختی امور مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه پزشکی ورزشی به منظور ارتقاء این رشته

v     نظارت بر عملکرد آموزشی پژوهشی استان ها

v     برگزاری دوره های آموزشی یکصد ساعته پزشک تیم به شکل مدون در سراسر کشور

v     برگزاری دوره های آموزشی یکصد ساعته فیزیوتراپیست تیم (با همکاری کمیته توانبخشی)

v     برگزاری دوره های آموزشی پنجاه ساعته ماساژور تیم ورزشی (با همکاری کمیته توانبخشی)

v     برگزاری دوره های آموزشی شصت ساعته تغذیه ورزشی (با همکاری کمیته تغذیه)

v     برگزاری دوره های آموزشی سطح متوسط پزشک تیم

v     برگزاری کنگره ها و همایش های مختلف در زمینه پزشکی ورزشی

v     ارتباط با مجامع بین المللی در جهت برگزاری دوره های آموزشی بین المللی

v     همکاری با کمیته های مختلف فدراسیون در خصوص برگزاری دوره های آموزشی

v     تقویت مدرسین جهت تدریس موثر دوره های آموزشی فدراسیون

v     استفاده از دانش، تجارب و توانمندی مجامع بین المللی

v     انتشار فصلنامه پیک سلامت

v     تأیید و چاپ کتب تألیفی و ترجمه ای

v     مشارکت در برگزاری همایش های علمی توسط سایر مراکز

v     ارایه خدمات کتابخانه ای

v     نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در فدراسیون پزشکی ورزشی

v     انتشار بروشور (با همکاری کمیته های تخصصی)

v     دوره های آموزش مداوم پزشکان تیم

v     تربیت امدادگران ورزشی

v     اعزام مدرس به استان ها بر حسب درخواست

v     تدوین بانک های اطلاعاتی (مدرسین، دانش آموختگان، مقالات فصلنامه و طرح های پژوهشی مرتبط) و به روز کردن آنها

        تدوین فهرست سالیانه اولویت های  پژوهشی و انتشار آن به ارگان های ذیربط