تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹

مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۹ فدراسیون پزشکی ورزشی مصوب مجمع فدراسیون

برای دانلود فایل اصلی تقویم ۱۳۹۹ اینجا کلیک کنید...