تقویم اجرایی سال ۱۳۹۸

مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۸ فدراسیون پزشکی ورزشی مصوب مجمع فدراسیون

برای  دانلود فایل اصلی تقویم ۱۳۹۸ اینجا کلیک کنید.