یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۹

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۸

تأثیر مصرف پنیر لور بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و مهارتی دختران والیبالیست: یک مطالعه مداخله ای-تجربی

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

زهرا عراقی هشجین۱، زهره اسکندری۲، مسعود میرمعزی۳

۱- کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء، قزوین، ایران 

۲- نویسنده مسئول استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء، قزوین، ایران.

۳- دکتری تخصصی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: والیبال یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین ورزش‌ها در جهان است که به آمادگی جسمانی و مهارتی بالایی احتیاج دارد. تغذیه عامل بسیار مهم در رسیدن به این هدف محسوب می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تأثیر مصرف پنیر لور بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی و مهارتی دختران والیبالیست بود.

مواد و روشها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. ۳۶ دختر نوجوان والیبالیست با دامنه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینات تخصصی (۱۸ نفر) و گروه تمرینات تخصصی همراه با مصرف پنیر لور (۱۸ نفر) تقسیم شدند. تمرینات تخصصی سه روز در هفته، به مدت ۹۰ دقیقه برای شش هفته انجام شد. پنیر لور فقط در روزهای تمرین در دو وعده، یک وعده همراه غذا (۲۵ گرم) و یک وعده بلافاصله بعد از تمرین (۲۵ گرم) مصرف شد. شاخص‌های آمادگی جسمانی و مهارتی قبل و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد. برای مقایسه تغییرات داده‌ها در دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافتهها: نتایج نشان داد شش هفته مصرف پنیر لور به همراه تمرینات تخصصی والیبال در مقایسه با تمرینات تخصصی به تنهایی، بر متغیرهای اوج توان، چابکی، قدرت اندام فوقانی، قدرت اندام تحتانی، ظرفیت هوازی، اسپک و آزمون عملکردی تأثیر مثبت داشته است. اما تفاوت معنی‌داری در متغیر سرعت و سرویس بین دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری: پنیر لور می‌تواند به عنوان یک مکمل ارزان برای بهبود بیشتر شاخص‌های آمادگی جسمانی و مهارتی در رشته والیبال مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: پنیر لور، شاخص‌های آمادگی جسمانی، شاخص‌های مهارتی، والیبال

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.