چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۰

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱۶

تاثیر تمرین ترکیبی دراز مدت توان بخشی و یوگا بر تغییرات امواج الکتروکاردیوگرام قلب بیماران CABG POST

مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

فاطمه فخاری راد*۱، فرشاد غزالیان۲، ، سارا لطفیان۳، شاهین صالحی۴

۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۲- دانشیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۳- اســتادیار مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۴- مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: فاطمه فخاری راد       شماره تماس: ۰۹۱۲۴۲۹۰۱۹۱     Email:phdfakhari@gmail.com

چکیده:

مقدمه: بیماری های قلبی عروقی ، از جمله بیماری عروق کرونری قلب و سکته مغزی، از علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد، در صورت گرفتگی عروق کرونر بیمار، عمل پیوند بای پس عروق کرونری صورت می­گیرد. جراحی پیوند بای پس عروق کرونری عوارض جانبی برای قلب بیمار به همراه دارد. از جمله مهم­ترین پیامدهای نامطلوب بعد از عمل در بیماران عروق کرونری بی نظمی و اختلال در ضربان قلب، و تغییرات الکتروکاردیوگرام است، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین دراز مدت ترکیبی یوگا و توان بخشی بر برخی پارامترهای امواج الکتروکاردیوگرام در بیماران Post CABG بود.

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۴ بیمار CABG به صورت تصادفی به دو گروه توان بخشی (کنترل؛ N=۷) و توان بخشی و یوگا (تجربی؛ N=۷) تقسیم شدند. پس از ارزیابی های بالینی اولیه، انجام تست ورزش و سنجش تغییرات ECG، آزمودنی­ها به بخش توان بخشی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران مراجعه و به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته برنامه تمرین مربوط به خود را انجام داده و مجددا ارزیابی­های مورد نظر از آنها به عمل آمد. از آزمون تی وابسته برای انجام تغییرات درون گروهی و آزمون تی مستقل جهت مقایسه بین دو گروه در سطح معنی داری ۰۵/۰استفاده شد.

یافته ها: در تمرین دراز مدت توان­بخشی بر تغییرات QT و QRS amplitude ( QRSA) در بیماران عروق کرونری بعد از عمل جراحی تاثیر معنی­داری مشاهده شد( P=۰.۰۱۷). همچنین در نتایج تمرین درازمدت توان بخشی بر تغییرات ST و PR، در بیماران عروق کرونری بعد از عمل جراحی اثر معنی دار مشاهده نشد. به علاوه، در نتایج تمرین دراز مدت ترکیبی توان بخشی و یوگا بر تغییرات QT، QRSA، PR، ST، در بیماران عروق کرونری بعد از جراحی اثر معنی دار مشاهده نشد( P≤۰.۰۵). بین گروه های تمرین در ST تفاوت معنی دار مشاهده شد( P=۰.۰۲۹). علاوه بر این بین گروه های تمرین در PR، QRSA و QT نتایج معنی دار مشاهده نشد( P≤۰.۰۵).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد ترکیب تمرینات یوگا و بازتوانی تاثیرات سودمندی بر تغییرات امواج الکتروکاردیوگرام قلب دارد. با بهبود شاخص های ECG میزان مرگ و میر مرتبط با تغییرات الکتروکاردیوگرام کاهش می­یابد. لذا ترکیب برنامه­های توان بخشی و یوگا به  بیماران POST CABG پیشنهاد می­شود.

کلید واژه: توان بخشی قلبی، یوگا، تغییرات الکتروکاردیوگرام، بیماری های قلبی عروقی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.