شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۱۹

ویژگی ها و عدم تقارن زیرفازهای استانس راه رفتن زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

روز پایانی پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

مرتضی صادقی*۱ ، حامد اسماعیلی۲

۱- استادیار   حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).

۲- استادیار   بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به کمردرد هنگام راه رفتن همواره برای کاهش درد و کنترل وضعیت بدن استراتژی های متفاوتی اتخاذ می کنند. بررسی ویژگی­های زمانی فازاستانس و عدم تقارن آنها، دیدگاه جدیدی را برای بررسی راه رفتن این افراد فراهم می­کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی ها و عدم تقارن زیرفازهای استانس راه رفتن زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی انجام شد.

مواد و روش ها. ۳۶ زن به صورت در دسترس و هدفمند در دو گروه ۱۸ نفر مبتلا به کمر درد و بدون کمر درد قرار گرفتند. جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از  دستگاه فوت اسکن و نرم افزار فوت اسکن گیت ۷ انجام شد. جهت مقایسه  داده ها در دو گروه از آزمون t  مستقل در سطح آماری ۰۵/۰ و بسته نرم افزاری SPSS استفاده شد.

یافته ها. نتایج نشان داد که زاویه پیش روی  حین راه رفتن در هر دو پای راست (۰۰۱/۰=p) و چپ (۰۰۱/۰=p) در افراد مبتلا به کمردرد بیش­تر از افراد سالم است. همچنین شاخص عدم تقارن نیز زیرفازهای تماس اولیه (۰۲/۰=p) و زیرفاز تماس جلوی پا (۰۰۹/۰=p) و زاویه پیشروی (۰۲/۰=p) در گروه کمر درد بیشتر بود.

بحث و نتیجه گیری. با توجه به تفاوت  زاویه پیشروی و شاخص عدم تقاری در افراد مبتلا به کمردرد مزمن نسبت به  افراد سالم، در نظر گرفتن تمرینات توانبخشی برای رفع این مشکلات در افراد مبتلاضروری به نظر می رسد.

کلید واژه ها: راه رفتن، کمر درد، عدم تقارن، استانس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.