شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۲۳

تأثیر تمرینات FIFA ۱۱+ Shoulder بر تعادل و سرعت حرکت اندام فوقانی بانوان دروازه بان فوتــسالیست

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

*نویسنده :  مژگـان غلامـی

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ورزشی - موسسه آموزش عالی شفق نشتارود_ تنکابن مازندران

                                                                                                                                                                                                       .

       چکیده:

مقدمه: تحقیقات اندکی پیرامون آثار پروتکل های تمرینی ویژه دروازه بانان فوتسال و عملکرد حرکتی اندام فوقانی آنان صورت گرفته که عمدتاً بر علت شناسی آسیب های اندام فوقانی تمرکز داشته اند. از بین برنامه های تمرینی گرم کردن مخصوص دروازه بانان، یک برنامه تمرینی گرم کردن موسوم به FIFA ۱۱+Shoulder  که اقتباس شده از برنامه گرم کردن FIFA ۱۱+  می باشد، با هدف تقویت و بهبود عملکرد حرکتی اندام فوقانی طراحی شده است. اما آثار دقیق آن روی مؤلفه های عملکرد حرکتی اندام فوقانی نظیر تعادل و سرعت حرکت به خوبی مشخص نشده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینیFIFA ۱۱+Shoulder  بر تعادل و سرعت حرکت اندام فوقانی بانوان دروازه بان فوتسالیست بود.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی روی ۲۴ نفر از بانوان دروازه بان فوتسالیست استان البرز انجام شد.             آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) با میانگین سنی ۲.۱۲ ± ۱۸.۴۱ سال و میانگین                             قد ۸.۳ ± ۱۶۲ سانتی متر قرار گرفتند. تعادل شانه و سرعت عکس العمل دست ها از طریق آزمون تعادلی Y  ویژه ی اندام فوقانی و آزمون سرعت دیویس با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، از آزمونT  مستقل با بهره گیری از نرم افزار SPSS  نسخه ۲۴ استفاده گردید (P<.۰۵).    

یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد که در گروه تجربی، میانگین نمرات پس‌آزمون در هر دو متغیر نسبت به نمرات پیش‌آزمون معنادار بوده (۰.۰۰۱=P)؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد (P<.۰۵).

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای هشت هفته تمرینات FIFA ۱۱+Shoulder  اثرات معناداری بر آزمون تعادل شانه (YBT-UQ)  و افزایش سرعت عکس العمل اندام فوقانی (آزمون دیویس) زنان دروازه بان فوتسالیست داشته است.

کلید واژگان:  برنامه تمرینی FIFA ۱۱+Shoulder، دروازه بانان فوتسال، اندام فوقانی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.